Ba­kić i Bo­ras su u fi­na­lu iz­bo­ra za no­vog rek­to­ra

24sata - - NEWS -

Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu u pos­tup­ku je iz­bo­ra no­vog rek­to­ra. Do­sa­daš­nji, Da­mir Bo­ras, i pro­fe­sor na Pri­ro­dos­lov­no-ma­te­ma­tič­ko­me fa­kul­te­tu Da­mir Ba­kić ( na sli­ci) pro­gra­me ra­da Se­na­tu će pred­sta­vi­ti u pe­tak. Tje­dan da­na kas­ni­je Se­nat će od­lu­či­ti tko će slje­de­će če­ti­ri go­di­ne vo­di­ti naj­sta­ri­je hr­vat­sko sve­uči­li­šte. (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.