Ma­gič­ni tr­pu­tac po­ma­že kod as­t­me, la­rin­gi­ti­sa, kaš­lja

Ne­sret­na ili ne­uz­vra­će­na lju­bav ga ne po­ga­đa kao dru­ge zo­di­jač­ke zna­ko­ve

24sata - - PRVA STRANICA -

Dobra stra­na Vo­de­nja­ka je nje­go­va to­le­ran­ci­ja, po­manj­ka­nje lju­bo­mo­re, osve­to­lju­bi­vos­ti i ljut­nje zbog sit­ni­ca. Či­ni se da ima sve strp­lje­nje ovo­ga svi­je­ta i da ga ne­kad ni­šta ne mo­že is­pro­vo­ci­ra­ti pa svug­dje sa so­bom no­si ugo­đaj pri­ja­telj­stva, po­vje­re­nja i opu­šte­nos­ti. Tra­ži part­ne­ra koji će ga ra­zu­mje­ti, jer mu je to čes­to važ­ni­je od stras­ti i tje­les­ne priv­lač­nos­ti. Vr­lo ra­no se upu­šta­ju u sek­su­al­ne od­no­se, vo­di ih ve­li­ka ra­doz­na­lost, ali i otvo­re­nost pre­ma sek­su. Pri­je bra­ka mo­gu se po­hva­li­ti po­pri­lič­nim bro­jem part­ne­ra. Ne­sret­na ili ne­uz­vra­će­na lju­bav ne po­ga­đa ih to­li­ko kao dru­ge zo­di­jač­ke zna­ko­ve za­to što ni­su pre­vi­še op­te­re­će­ni stva­ri­ma sr­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.