Hr­vat­ska ima ino­va­ti­van tip us­kla­di­šte­nja uh­lje­ba

24sata - - NEWS -

Eko­no­mis­ti pos­ta­ju ‘struč­nja­ci’ za pra­vo, ar­hi­tek­ti pre­ko no­ći pos­ta­ju ener­ge­ti­ča­ri, ces­ta­ri vo­de kon­zu­la­te, a kon­zu­li i svi dru­gi vo­de la­go­dan ži­vot. No­vi mo­del uh­ljeb­lji­va­nja ot­krio je, da­ka­ko, HNS - stran­ka ko­joj je na sr­cu sa­mo obra­zo­va­nje, pa su u New York pos­la­li čo­vje­ka koji ima sred­nju ško­lu. U po­gle­du ma­šte ko­ja ih vo­di u ot­kri­va­nju no­vih po­zi­ci­ja, oaza i re­zer­va­ta uh­ljeb­niš­tva, Hr­vat­ska je ino­va­tiv­na kao Ja­pan u vi­so­koj teh­no­lo­gi­ji. Ne­ma­mo dru­ge me­to­de bor­be protiv ovo­ga zla osim jed­nog: sra­mo­ti­mo ih, upo­zo­ra­vaj­mo na njih. Oni kra­du pos­lo­ve spo­sob­ni­ma i ja­ča­ju eg­zo­dus. I naj­važ­ni­je, ni­kad im ne daj­mo svoj glas. Jer to je glas za pro­past.

Epi­de­mi­ja uh­ljeb­niš­tva po­ti­če bi­jeg iz Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.