PLENKOLOGIJA

24sata - - NEWS -

Vuč­ko, vra­ti se, sve ti je opro­šte­no! Bio si bo­lji od Ma­ca­na. Us­pješ­no si sa­kri­vao ne­vo­lje s Agro­ko­rom, mo­gu­ći slom na­god­be, či­nje­ni­cu da je eki­pa po­pa­pa­la mi­li­ju­ne, de­set­ke mi­li­ju­na, sto­ti­ne mi­li­ju­na, a ne vi­di­mo re­zul­tat. Vuč­ko, pliz, opet će ti Ko­lin­da ze­ca is­pe­ći! Ma sku­va­će ti pa­šta šu­tu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.