Mi­ki, zar će tvo­ji bul­do­že­ri ru­ši­ti sve na­še us­po­me­ne?

24sata - - NEWS -

Uni­šti­li ste La­pi­da­rij. Za­tvo­ri­li ste Ku­lu­šić. Ne­ma Ran­sa. Ne­ma Tuc­ma­na. Gra­do­na­čel­ni­če Ban­di­ću, že­li­te li da Za­grep­ča­ni bu­du je­di­ni gra­đa­ni ne­kog ulju­đe­no­ga gra­da u svi­je­tu ko­ji­ma je pre­ko svih us­po­me­na pre­šao ba­ger? Zna­te li što je ‘dam­na­tio me­mo­ri­ae’? Ta­ko su sta­ri Rim­lja­ni zva­li kaz­nu za­bra­ne sje­ća­nja. Bi­la je to for­ma jav­ne kaz­ne ko­ju je se­nat iz­ri­cao zbog kriv­nje pre­ma Car­stvu. A što smo vam mi zgri­je­ši­li da nam sad ga­zi­te i Ja­bu­ku? Sje­ća­nja na na­še lju­ba­vi? Ali ni­je sa­mo sje­ća­nje. Ta­mo idu mla­di. To je ži­vi pros­tor. Že­li­te im da­ti im­puls da idu u Ir­sku? Glad­ni ste no­vih pos­lo­va, inves­ti­ci­ja, ši­re­nja? Uni­šti­te li Ja­bu­ku, ba­da­va vam sve što ste gra­di­li i uči­ni­li po­zi­tiv­no. Oti­ći će­te u po­vi­jest kao ru­ši­telj. Tre­ba li vam to? Raz­mis­li­te.

Že­li li Ban­dić oti­ći u po­vi­jest kao ru­ši­telj?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.