VI­ŠE ME STRAH NA­ŠIH POLITIČARA OD VUČIĆA

24sata - - NEWS -

Vu­čić mi ni­je drag. Imam osje­ćaj da uvijek ne­što mu­ti. Či­ni mi se ka­ko mu na do­če­ku ni­je sje­la ni ona na­ša ‘Gar­da Hr­vat­ska’. Bo­lje da se ni­je is­pri­čao ni­ko­me, za­što da slu­ša­mo sa­me la­ži, iona­ko nas ci­je­li svijet la­že i pro­da­ju nam ma­glu. Mo­že­mo mi bez Vuč­ka, ne­go na­ših političara me je vi­še strah, na­še Vla­de, sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, a i pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de ko­ja sa­mo bla­gos­liv­lja i ‘pre­ba­cu­je’ svoj ured. Ne bi me ču­di­lo da usko­ro ured pre­ne­se i na Ve­le­bit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.