Ni­šta se ti ne bri­ni dra­ga mo­ja Pep­pa, br­zo ćeš oz­dra­vi­ti...

24sata - - NEWS -

Ma­li­ša­ni su s odu­šev­lje­njem do­če­ka­li otva­ra­nje ‘Bol­ni­ce za pli­šan­ce’ na Ka­to­lič­kom sve­uči­li­štu. Na­kon što se po­ka­za­lo da po­pu­lar­na Pep­pa ima tek ma­njih zdrav­s­tve­nih problema, li­ječ­ni­ci su im ša­la­ma po­ku­ša­li raz­bi­ti strah od ‘bi­je­le ku­te’ i za­in­te­re­si­ra­ti ih za me­di­ci­nu. (im)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.