No­vu zgra­du ‘Vin­ko Bek’ će če­ka­ti još dvi­je go­di­ne

IPAK SVI ZADOVOLJNI No­vi objekt i po­dje­la cen­tra pre­ma sek­to­ri­ma za­do­vo­lji­la je ro­di­te­lje ko­ris­ni­ka

24sata - - NEWS - Pi­še: OLGA MONIKA MENČIK

No­vac za grad­nju no­vog objek­ta je osi­gu­ran. Vje­ru­je­mo da će­mo naj­kas­ni­je za dvi­je go­di­ne ima­ti no­vu zgra­du, rek­la je mi­nis­tri­ca Na­da Mur­ga­nić. Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va “Po­mo­zi­mo dje­ci s inva­li­di­te­tom” i ro­di­te­lji sli­je­pih i sla­bo­vid­nih ko­ris­ni­ka Cen­tra “Vin­ko Bek” s mi­nis­tri­com za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Na­dom Mur­ga­nić do­go­vo­ri­li su grad­nju no­ve zgra­de cen­tra u Kuš­la­no­voj te raz­dva­ja­nje cen­tra na so­ci­jal­no-re­ha­bi­li­ta­cij­ski i obra­zov­ni dio. Ro­di­te­lji su još jed­nom po­no­vi­li ka­ko sa­daš­nji ka­pa­ci­te­ti ni­su od­go­va­ra­ju­ći. - Ima­ju spi­ral­ne ste­pe­ni­ce, ne­ma­ju dvo­ri­šte i uvje­ti ni­su pri­la­go­đe­ni sli­je­poj dje­ci os­nov­no­škol­ske do­bi. Uz to, ne­ma­ju dvo­ra­nu za tje­les­ni pa se vo­ze na vi­še mjes­ta - rek­la je Ta­tja­na Ba­bi­jaš, maj­ka či­je je di­je­te ko­ris­nik cen­tra, te do­da­la ka­ko su zadovoljni svi­me što je na sas­tan­ku do­go­vo­re­no. Ak­tiv­nos­ti cen­tra sad se odvi­ja­ju na dvi­je lo­ka­ci­je, a u no­voj bi zgra­di sve bi­lo obje­di­nje­no.

TUŽNE ISPOVIJESTI

OBI­TE­LJI

TRA­ŽE MIR U ovoj knji­zi obje­di­nje­ne su po­tres­ne ispovijesti ro­di­te­lja, su­pruž­ni­ka, dje­ce, bra­će... Lju­di koji već 26 go­di­na tra­že svo­je naj­mi­li­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.