Mu­ška­rac upao u ban­ku i za­pri­je­tio dje­lat­ni­ci­ma: ‘Ovo je pljač­ka’

24sata - - NEWS -

U no­vo­za­gre­bač­kom na­se­lju Sre­diš­će u Uli­ci Ston­ska 1 op­ljač­ka­na je pos­lov­ni­ca Split­ske ban­ke. Ka­ko saz­na­je­mo, pljač­kaš na­vod­no u si­voj jak­ni, tre­nir­ci i ka­pom na gla­vi ušao je u ban­ku i za­pri­je­tio dje­lat­ni­ci­ma. - Ovo je pljač­ka. Daj­te no­vac za­pri­je­tio je. Is­tr­čao je iz ban­ke s pli­je­nom i po­bje­gao. Nit­ko od dje­lat­ni­ka ni­je oz­li­je­đen, a po­li­ci­ji bi u ot­kri­va­nju pljač­ka­ša mo­gao po­mo­ći vi­de­onad­zor. Ulaz­na vra­ta ban­ke ima­ju vre­men­sku od­go­du otva­ra­nja pa je ne­poz­na­to ka­ko je br­zo iz­a­šao s pli­je­nom. Je li u bi­je­gu imao po­ma­ga­ča koji ga je če­kao u ne­koj od su­sjed­nih uli­ca ni­je poz­na­to. Dje­lat­ni­ci res­to­ra­na koji se na­la­zi po­red ban­ke ka­žu da ni­su ni­šta vi­dje­li. - Imamo te­ra­su i ra­di­mo ci­je­lo vri­je­me. Tek kad su po­li­caj­ci sti­gli do nas i rek­li što je bi­lo, tad nam je bi­lo jas­no - rek­li su rad­ni­ci. Ina­če, is­ta pos­lov­ni­ca ban­ke op­ljač­ka­na je 2011. go­di­ne. Tad su tro­ji­ca ma­ski­ra­nih i na­oru­ža­nih mu­ška­ra­ca upa­li u ban­ku oko 9.30 sa­ti te od­ni­je­li oko 300.000 ku­na. (ln)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.