Iz HNS-a je. I da, i nje­ga su uh­lje­bi­li

FOTELJA JE VAŽNA Alan Ko­šić je VŠS eko­no­mist, a radit će po­sao prav­ni­ka u dr­žav­noj tvrt­ki ko­ju vo­di HNS-ovac

24sata - - NEWS -

Alen Ko­šić je bio za­mje­nik va­ra­ždin­skog žu­pa­na i stra­nač­kog HNS-ova ko­le­ge Pre­dra­ga Štro­ma­ra. Če­ti­ri go­di­ne imao je pla­ću 12.189 ku­na, pa se za­du­žio s dva kre­di­ta či­je ra­te plaća vi­še od 7000 ku­na mje­seč­no. Ko­šić i Štro­mar bi­li su si­gur­ni da će opet vo­di­ti Va­ra­ždin­sku žu­pa­ni­ju. An­ke­te su im da­va­le prednost, stran­ka ih je po­dr­ža­va­la, ali on­da ih je lje­tos u dru­gom kru­gu po­tu­kao Ra­di­mir Ča­čić. Obo­ji­ca su os­ta­la bez pos­la, s tim da je Štro­mar na­kon ko­ali­ci­je HNS-a i HDZ-a pos­tao pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gra­di­telj­stva. Nje­gov za­mje­nik Ko­šić mo­gao je sa­mo ko­ris­ti­ti pra­vo na šest mje­se­ci pu­ne pla­će na­kon smje­ne, ali mu je tre­bao po­sao. ka­dro­vi­ra­nja – ka­že nam su­go­vor­nik iz dr­žav­nog skla­di­šta pli­na. Kad se po­gle­da opis pos­lo­va na ko­ji­ma bi Ko­šić tre­bao ra­di­ti, jas­no je da su oni re­zer­vi­ra­ni za prav­ni­ka. Što­vi­še, ne­ki su iz­nim­no osjet­lji­vi i po­gre­ške u prav­nim tu­ma­če­nji­ma bi mo­gle na­ni­je­ti šte­tu tvrt­ki. Ta­ko tre­ba kon­tro­li­ra­ti ugo­vo­re koji pod­li­je­žu pa­ra­fi­ra­nju, dak­le važ­ne ugo­vo­re za tvrt­ku. Da­je struč­ne ocje­ne o prav­nim as­pek­ti­ma iz po­dru­čja ra­da Služ­be. Pra­ti i pri­mje­nju­je prav­ne re­gu­la­ti­ve važ­ne za pos­lo­va­nje druš­tva, a to zna­či europ­sku i hrvatsku re­gu­la­ci­ju na vr­lo osje­tli­vom plin­skom tr­ži­štu. Ta­ko­đer i ko­or­di­ni­ra pos­lo­ve ka­drov­ske pro­ble­ma­ti­ke te tre­ba po­bolj­ša­ti sus­ta­ve uprav­lja­nja kva­li­te­tom, si­gur­nos­ti... Na naš upit za­što je za te pos­lo­ve tra­žen eko­no­mist, iz PSP Oko­li su nam od­go­vo­ri­li da je na­tje­čaj pro­ve­den suk­lad­no in­ter­nim pra­vi­li­ni­ci­ma i po­tre­bi pos­la. Ka­žu da je oglas bio ja­van, a Ko­šić je is­pu­nja­vao sve tra­že­ne uvje­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.