Na­kon da­na i pol pu­to­va­nja iz Zagreba u San Jo­se ku­ji­cu Sa­šu iz Ple­ter­ni­ce na aero­dro­mu su do­če­ka­li no­vi vlas­ni­ci.

24sata - - NEWS -

Za nje­no udom­lja­va­nje naj­zas­luž­ni­ja je Ma­ja Ter­zić, ko­ja je hrvatsku ov­čar­ku pro­naš­la u stu­de­nom na par­ki­ra­li­štu hi­dro­elek­tra­ne kraj ri­je­ke Or­lja­ve. Ni mje­sec da­na sta­ro šte­ne ne­umor­no je la­ja­lo za spas. Nje­nu pri­ču obja­vi­la je na Fa­ce­bo­oku ne bi li joj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.