‘Čim je za­pu­ca­lo, Vu­čić je po­dvio rep kao zad­nji ko­jot i po­bje­gao’

MIRO BULJ Sa­bor­ski zas­tup­nik i hr­vat­ski bra­ni­telj po­jas­nio je si­tu­aci­ju s Vu­či­ćem

24sata - - NEWS -

Kre­nuo sam pre­ma Vučiću ka­ko bih ga pi­tao ono za što pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer ni­su ima­li sna­ge, a to je kad će po­sje­ti­ti Gli­nu i is­pri­ča­ti se lju­di­ma sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti na is­to­me mjes­tu na ko­jem ih je hu­škao na zlo­či­ne. No si­gur­nos­ne služ­be su me za­sko­či­le, od­gur­nu­le i odvele do Sa­bo­ra, ta­ko da ni­sam imao mo­guć­nost pos­ta­vi­ti pi­ta­nje. Re­kao je to sa­bor­ski zas­tup­nik Mos­ta Miro Bulj po­jaš­nja­va­ju­ći iz­ja­vu sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vučića da ga je ne­ki tip “ga­njao po tr­gu, pa se za­us­ta­vio čim se okre­nuo”. I dok pred­sjed­ni­ca ka­že da je Vu­čić s ko­jim je raz­go­va­ra­la europ­ski Vu­čić, Bulj po­ru­ču­je: - Ni­ti jed­nom ri­je­čju ni­je po­ka­zao da je pro­mi­je­nio svoj stav od 1995., kad je hu­škao lju­de sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti da či­ne zlo. Kad je za­pu­ca­lo, on je kao ku­ka­vi­ca po­dvio rep, kao zad­nji ko­jot, i po­bje­gao u Be­ograd. To je sta­ra čet­nič­ka tak­ti­ka - lju­tit je Bulj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.