Na­kon ne­pu­nih go­di­nu da­na što vo­zim Su­zu­ki Ba­le­no, mo­gu re­ći da sam stvar­no za­do­vo­ljan s no­vim autom, go­vo­ri nam Zlat­ko De­me­rac, koji je proš­le go­di­ne u na­grad­noj igri 24sa­ta osvo­jio no­vi auto.

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

- Lju­di se ra­zve­se­le i ra­di ne­ko­li­ko sto­ti­na ku­na, a ka­ko ne bi s no­vim autom. Kad me je Ivan Zak na­zvao i re­kao da sam do­bio Su­zu­ki Ba­le­no, mis­lio sam da se net­ko ša­li. I da­ni­ma na­kon obja­ve su mi svi u Sa­mo­bo­ru čes­ti­ta­li. Nas­tav­ljam igra­ti, tko ne igra ne do­bi­va. Ve­ći­na mo­jih pri­ja­te­lja mi je rek­la da su sad uvje­re­ni da ipak na­grad­ne igre ni­su na­mje­šte­ne, jer sam po­šte­no do­bio. Hr­vat­ski sam bra­ni­telj i sme­ta me sva­ka ne­prav­da. No­vi Su­zu­ki ma­lo tro­ši pa ne mo­ram pre­vi­še nov­ca odva­ja­ti za go­ri­vo. I mo­ji si­no­vi su odu­šev­lje­ni s autom, ja­ko im se svi­đa. Imao sam 18 go­di­na sta­rog Mit­su­bi­shi Lan­ce­ra koji bi vje­ro­jat­no gu­rao još ne­ko vri­je­me, ali na nje­mu je tre­ba­lo po­pra­vi­ti li­ma­ri­ju i još mno­go to­ga. Ta­ko da je ovaj auto do­šao kao na­ru­čen, go­vo­ri nam odu­šev­lje­no Zlat­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.