TISAK NAGRADNA IGRA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Nagradna igra Ti­ska pod na­zi­va “Pla­ćaj­te ra­ču­ne na ki­os­ci­ma Ti­ska i osvo­ji­te 50.000 kn” uz pla­ća­nja ra­ču­na na ki­os­ci­ma Ti­ska i u Tisak me­dia cen­tri­ma koji pru­ža­ju us­lu­gu pla­ća­nja ra­ču­na tra­je od 8. 1. do 25. 2. 2018. Glav­na na­gra­da, 50.000 ku­na na Sber­bank po­tro­šač­koj kar­ti­ci, bit će iz­vu­če­na 27. 2. 2018.Sva­ki tje­dan di­je­li se 5000 kn na po­tro­šač­koj kar­ti­ci Sber­ban­ka te 5 mo­bi­te­la Fo­cus T19. Do 25. 2. 2018. pla­ćaj­te ra­ču­ne na ki­os­ci­ma Ti­ska, uklju­ču­ju­ći ra­ču­ne bez 2D bar ko­da. Za pla­će­ne ra­ču­ne do­bit će­te po­t­vr­du. Na po­t­vr­di o pla­će­nim ra­ču­ni­ma na­ve­den je SA­DR­ŽAJ (kod, ime, pre­zi­me, adre­sa – uli­ca, po­štan­ski broj, mjes­to) koji tre­ba­te pos­la­ti na SMS broj 60221. Ci­je­na SMS-a je 2,40 KN (PDV uklju­čen u ci­je­nu).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.