DJE­CA ZBO UĆI U PUBE

SIMPTOMI PREURANJENOG PUBERTETA SU RAZVOJ GRUD

24sata - - ŽIVOT -

Uvri­je­že­no je da se pu­ber­tet i ado­les­cen­ci­ja ko­ris­te kao si­no­ni­mi, no va­lja zna­ti da je pu­ber­tet dio ado­les­cen­ci­je. Ado­les­cen­ci­ja (mla­de­naš­tvo) ši­ri je po­jam koji po­či­nje pu­ber­tet­skim, od­nos­no fi­zič­kim ra­zvo­jem koji u pra­vi­lu za­vr­ša­va pri­je 18. go­di­ne. Ado­les­cen­ci­ja, me­đu­tim, za­vr­ša­va do dva­de­se­te go­di­ne, ka­da se po do­sa­daš­njim spoz­na­ja­ma i sta­vo­vi­ma dos­ti­že psi­hič­ka, emo­cio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.