Ko­li­ko u Hr­vat­skoj ima dje­ce s di­jag­no­zom preuranjenog puberteta?

24sata - - ŽIVOT -

- Tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj imamo oko 250 dje­ce ko­ja se li­je­če od preuranjenog puberteta i ti­me ne od­stu­pa­mo zna­čaj­no u od­no­su na tren­do­ve u svi­je­tu.

je to po­ve­ća­nje testisa, na­kon to­ga i pojava dlačica. Jav­lja se i ubrzani rast te ubr­za­no ko­šta­no saz­ri­je­va­nje. Ta­ko di­je­te ko­je ima se­dam go­di­na ras­tom mo­že od­go­va­ra­ti djetetu od 10, dok ko­šta­na zre­lost od­go­va­ra do­bi od 10 go­di­na. Ako pri­mi­je­ti­mo spo­me­nu­te simp­to­me kod dje­te­ta ko­je ima 5 ili 7 go­di­na, od­mah se tre­ba ja­vi­ti li­ječ­ni­ku. No ako i te simp­to­me pri­mi­je­ti­te kad je di­je­te bli­že de­se­toj go­di­ni, ro­di­telj tre­ba pro­ci­je­ni­ti kad su pro­mje­ne za­pra­vo za­po­če­le. Ako mu se či­ni da je to bi­lo

ra­ni­je, a da ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.