Ro­di­te­lji tre­ba­ju zna­ti da se s tim pro­ble­mom mo­gu su­oči­ti i ja­ko ma­la dje­ca.

24sata - - ŽIVOT -

- Naj­mla­đi dje­čak ko­jeg sam li­je­čio imao je 8 mje­se­ci. On je imao pa­to­lo­šku pro­mje­nu na moz­gu. Us­pješ­no je li­je­čen, pr­vo ope­ra­ci­jom, a na­kon to­ga je oko 14 go­di­na pri­mao te­ra­pi­ju i kas­ni­je se nor­mal­no ra­zvio. I kod dje­voj­či­ca sam imao slu­ča­je­ve da se pu­ber­tet ra­zvio u do­bi od 4 ili 5 go­di­na. Kad god se pu­ber­tet ra­zvi­ja ta­ko ra­no, u oba spo­la, to je go­to­vo u pra­vi­lu po­ve­za­no s pa­to­lo­škim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.