Ka­ko izgleda li­je­če­nje?

24sata - - ŽIVOT -

- Di­je­te jed­nom mje­seč­no pri­ma injek­ci­ju li­je­ko­va koji za­us­tav­lja­ju po­ja­ča­no lu­če­nje hor­mo­na. Ti­me spu­šta­mo hor­mo­ne na pred­pu­ber­tet­sku ra­zi­nu, us­po­ra­va se rast, ko­šta­no do­zi­je­va­nje i rast spol­nih oz­na­ka. Te­ra­pi­ju oba­vez­no mo­ra vo­di­ti en­do­kri­no­log, koji ci­je­lo vri­je­me pra­ti rast i razvoj dje­te­ta te ra­zi­nu hor­mo­na, a du­lji­na li­je­če­nja ovi­si o to­me kad ste za­po­če­li. Ako di­je­te ima 4 ili 5 go­di­na, te­ra­pi­ju obič­no pri­ma do 10. ili 11. go­di­ne, dak­le ako je li­je­če­nje po­če­lo sa 7 go­di­na, taj je pe­ri­od kra­ći. Bit­no je na­gla­si­ti da je ja­ko važ­no te­ra­pi­ju za­po­če­ti na vri­je­me. Na­ime, ako se ja­vi ro­di­telj s dje­te­tom ko­je ima 7 go­di­na, kod ko­je­ga pre­ura­nje­ni pu­ber­tet već tra­je ne­ko vri­je­me, ko­šta­na zre­lost kod nje­ga mo­že bi­ti kao da ima 11 go­di­na i tad se us­po­ra­va­njem ra­zvo­ja ne mo­že na­pra­vi­ti pu­no. No ako to di­je­te li­je­či­mo od 4. ili 5. go­di­ne, tad rezultati mo­gu bi­ti ja­ko do­bri. U prak­si, kod ne­ma­log bro­ja dje­ce te­ra­pi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.