Ka­ko po­mo­ći djetetu?

24sata - - ŽIVOT -

- Naj­dra­ma­tič­ni­ji je pe­ri­od dok se i nji­ho­vi vrš­nja­ci ne poč­nu ra­zvi­ja­ti, od­nos­no dok i dru­ga dje­ca ne do­bi­ju ak­ne. Vr­lo je važ­no raz­go­va­ra­ti s dje­te­to­vim nas­tav­ni­ci­ma i škol­skim psi­ho­lo­gom ili te­tom u vr­ti­ću, dak­le s lju­di­ma koji mo­gu pri­do­ni­je­ti to­me da za­šti­ti­mo di­je­te za­to što je raz­li­či­to od vrš­nja­ka. Na­rav­no, naj­važ­ni­ja je ipak te­ra­pi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.