SKI MO­ZAK: VO­DE JI, A NE RAZUM

24sata - - ZDRAVLJE -

je sre­diš­njeg moz­ga, od­nos­no lim­bič­ki sus­tav, oso­bi­to ma­la ja­jo­li­ka struk­tu­ra unu­tar lim­bič­kog sustava ko­ja se na­zi­va amig­da­la, ko­ja uprav­lja emo­ci­ja­ma, zbog če­ga su dje­ca raz­dra­ž­lji­va, vo­đe­na emo­ci­ja­ma u do­no­še­nju od­lu­ka, la­ko mi­je­nja­ju ras­po­lo­že­nje, u jed­nom tre­nu su na­smi­ja­na, dok vr­lo br­zo mo­gu pos­ta­ti plač­lji­va i ne­ras­po­lo­že­na, po­jaš­nja­va. Do­da­je da tje­lo­vjež­ba, uče­nje, glaz­ba, pra­vil­na pre­hra­na, kva­li­tet­no spa­va­nje i op­će­ni­to zdra­ve ži­vot­ne navike po­zi­tiv­no utje­ču na razvoj dje­čjeg moz­ga. - Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da u dje­ce iz­me­đu 8. i 11. go­di­ne, ko­ja su se i iz­van ško­le ba­vi­la glaz­bom, do­la­zi do po­ve­ća­nja ver­bal­nog kvo­ci­jen­ta in­te­li­gen­ci­je i vid­nih spo­sob­nos­ti, u od­no­su na dje­cu ko­ja ni­su ima­la tak­vu do­dat­nu ak­tiv­nost. Op­će­ni­to se po­ka­za­lo da svi­ra­nje bi­lo ko­jeg ins­tru­men­ta zna­čaj­no pos­pje­šu­je kog­ni­tiv­ne spo­sob­nos­ti i vid­nu per­cep­ci­ju is­ti­če ne­uroz­nans­tve­ni­ca.

Ra­zi­na me­la­to­ni­na, hor­mo­na spa­va­nja, ko­ja se pri­rod­no povećava u ra­nim ve­čer­njim sa­ti­ma i po­ti­če nas na spa­va­nje, u do­ba puberteta do­živ­lja­va po­mak pre­ma kas­ni­jim ve­čer­njim sa­ti­ma. To mo­že bi­ti raz­log ne­ra­zu­mi­je­va­nja ro­di­te­lja i dje­te­ta. Ro­di­telj že­li da di­je­te ide spa­va­ti u 21 sat, dok ono zbog kas­ni­jeg lu­če­nja me­la­to­ni­na ne­ma po­tre­bu za spa­va­njem tad, ne­go znat­no kas­ni­je. No tu nas­ta­je pro­blem jer se pos­tup­no stva­ra tzv. dug spa­va­nja koji po­ti­ču i dru­ge uobi­ča­je­ne ak­tiv­nos­ti u do­ba puberteta, kao što su iz­las­ci, koji su čes­to po­mak­nu­ti na či­ta­vu noć. Dje­ca se kas­no na­ve­čer sve vi­še slu­že i elek­tro­nič­kim ure­đa­ji­ma koji emi­ti­ra­ju tzv. pla­vo svje­tlo, do­ka­za­no ne­ga­tiv­nog učin­ka na spa­va­nje. Dug spa­va­nja još će vi­še po­tak­nu­ti smet­nje po­zor­nos­ti u ško­li, iz­a­zva­ti ma­njak kon­cen­tra­ci­je i pos­pa­nost, po­ja­ča­ti raz­dra­ž­lji­vost, im­pul­ziv­no po­na­ša­nje, po­tak­nu­ti de­pre­si­ju, os­la­bi­ti imu­ni­tet i po­ve­ća­ti sklo­nost bo­les­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.