Mi lnik ar

24sata - - SHOW -

druk­či­je - ka­že Tia. U ži­vo­tu ju je snaš­la još jed­na ve­li­ka tragedija. Na 12. ro­đen­dan os­ta­la je bez maj­ke, ko­ja je pre­mi­nu­la od po­s­lje­di­ce bo­les­ti. - Mo­ja ma­ma je bi­la pre­div­na oso­ba. Za­hval­na sam što mi je baš ona bi­la maj­ka, bez ob­zi­ra na to što ni­sam ima­la pri­li­ku s njom du­go ži­vje­ti - rek­la je Tia. Iza se­be ima brak s ame­rič­kim ko­šar­ka­šem Chri­som War­re­nom, s ko­jim ima si­na Do­me­nic­ka (7). S biv­šim je os­ta­la u do­brim od­no­si­ma, a si­na u pri­ja­telj­stvu od­ga­ja­ju. - Po­nos­na sam na pre­div­nog dje­ča­ka. Po­nos­na sam i na biv­šeg jer je do­bar otac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.