ČI­JE ĆE­TE PAMTITI?

24sata - - SHOW -

Atrak­tiv­na hos­te­sa iz­a­zva­la je lju­bo­mo­ru “sta­rih” sta­nar­ki jer su joj deč­ki po­sve­ti­li svu po­zor­nost te su mo­tri­li dok ju je An­to­nio ma­si­rao. - Stis­ni me ja­če - za­mo­li­la ga je ti­je­kom ma­sa­že. Za­grep­čan­ka je rek­la ka­ko je “valj­da” u ve­zi te da s deč­kom stal­no pre­ki­da i mi­ri se. On ni­je dobro re­agi­rao ni na nje­zi­ne go­li­ša­ve sli­ke te ski­da­nje u to­ples, no Ana je rek­la da njoj sni­ma­nje ni­je bi­lo ni­ma­lo ne­ugod­no. Za­grep­čan­ka je u uto­rak uš­la u BB ku­ću, a pri­je to­ga je bi­la na ko­rek­ci­ji no­sa te je stav­lja­la umet­ke u ko­su. Uz to, priz­na­la je i ka­ko je u Sr­bi­ji po­ve­ća­la gru­di i us­ne po uzo­ru na star­le­tu So­ra­ju Vu­če­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.