An­to­nio Ben­čak (22) ne­tom pri­je ula­ska za­gre­bač­ke hos­te­se pri­čao je s To­mis­la­vom Ro­som (26) o to­me ka­ko mu u Big Brot­her ku­ći ne­dos­ta­ju no­ve, li­je­pe sus­ta­nar­ke s ko­ji­ma se že­li sek­sa­ti.

24sata - - SHOW -

Že­lja mu se os­tva­ri­la po­ja­vom Ane Ko­va­čec (24), ko­joj je od­mah po ne­na­jav­lje­nom ula­sku u “Big Brot­her” po­nu­dio da će bi­ti nje­zin osob­ni asis­tent. Os­ta­tak mu­ških sta­na­ra ta­ko­đer je “ble­nuo” kad su vi­dje­li buj­nu Za­grep­čan­ku. - Ne znam, stvar­no ne znam. Vi­djet će­mo što će se do­go­di­ti - go­vo­ri­la je Ana o sek­su u BB ku­ći pri­je ula­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.