Je iz­a­bra­la Za­ka

24sata - - SHOW -

pje­smom “Da si tu” osvo­jio vi­še gla­so­va od Me­ri­ta­so­ve “Ove lju­ba­vi”, Bu­đe­nja s pje­smom “Sa­mo ti, sa­mo ja”, “Vra­ti me” Ni­ne Ba­drić i Ma­ga­zi­no­va hi­ta “Že­na, a ne broj”. Zak je svo­ju lju­bav­nu ba­la­du “Da si tu” pre­mi­jer­no iz­veo proš­le go­di­ne na kon­cer­tu u za­gre­bač­koj Are­ni. Po­pu­lar­ni pje­vač do­sad je sni­mio če­ti­ri stu­dij­ska al­bu­ma, a pr­vi te­le­vi­zij­ski nas­tup imao je 2002. nas­tu­pa­ju­ći na Do­ri, ot­kad mu je broj obo­ža­va­te­lja u stal­nom po­ras­tu. Za­nim­lji­vo je ka­ko je Zak za pje­smu “Da si tu” sam na­pi­sao i tekst i glaz­bu, a mno­gi su kri­ti­ča­ri tu ba­la­du oci­je­ni­li naj­bo­ljom nje­go­vom lju­bav­nom pje­smom. Zak sad ula­zi u dru­gi krug na­tje­ca­nja koji će se odr­ža­ti u pro­sin­cu, a pu­bli­ka će pri­je to­ga bi­ra­ti pje­sme ko­je će mu bi­ti pro­tu­kan­di­da­ti. No­vih pet kan­di­da­ta za “Ce­sa­ri­cu” bit će poz­na­to u pe­tak, 23. ve­lja­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.