DI

24sata - - SHOW -

pje­va­nja, ple­sa ili ku­ha­nja, pa je tim te­že bi­lo tak­vu te­mu na­pra­vi­ti za­nim­lji­vu ši­rem gle­da­telj­stvu. Sto­ga, ve­li­ko hva­la svi­ma koji su gla­sa­li za nas - re­kao je Knjaz. Na ide­ju za emi­si­ju do­šao je, ka­že, jer ga je za­ni­ma­lo tko su lju­di koji kra­se na­še tr­go­ve, uli­ce, nov­ča­ni­ce i udž­be­ni­ike. Iz­a­zov mu je bio oku­ša­ti se u oz­bilj­nim te­ma­ma, ali s ne­for­mal­ni­jim, za­bav­ni­jim pris­tu­pom. Tes­le, Iva­na i Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić, Stje­pa­na Ra­di­ća, Fa­us­ta Vran­či­ća, Dr­ži­ća, Zaj­ca, Li­sin­skog... Ime­na zna­mo, ali ko­li­ko zna­mo o nji­ma kao lju­di­ma koji su se smi­ja­li, pla­ka­li, za­bav­lja­li? Tri­de­se­tak lju­di je bi­lo u eki­pi, u go­di­nu da­na sni­mi­li smo 200-300 su­go­vor­ni­ka na 60 mjes­ta i gra­do­va iz­van Zagreba, u osam dr­ža­va. Go­le­mi pro­jekt, a za sve su kri­vi ve­li­ka­ni koji su kroz za­nim­lji­ve ži­vo­te stal­no mi­je­nja­li gra­do­ve i dr­ža­ve. Naj­a­vio je i dru­gu se­zo­nu. - I dru­ga se­zo­na će ima­ti osam epi­zo­da. Emi­ti­rat će se od 25. ožuj­ka, ne­dje­ljom u 20.40 sa­ti na HRT 1, a epi­zo­de su: Ivan Me­š­tro­vić, sv. Le­pold Man­dić, Ma­ri­ja J. Za­gor­ka, hr­vat­ski ke­mi­ča­ri i no­be­lov­ci La­vos­lav Ru­žič­ka i Vla­di­mir Pre­log, Ma­ti­ja Gu­bec, Ru­đer Bo­ško­vić, An­te Star­če­vić te još jed­na že­na - Ves­na Pa­run. Za­nim­lji­vos­ti je pu­no, npr. no­be­lo­vac Ru­žič­ka je obo­ža­vao ru­že, a bio je dal­to­nist, bez nje­ga pi­ta­nje je bi­smo li da­nas ima­li to­li­ko par­fe­ma. Za­gor­kin ži­vot je pri­ča o ne­vje­ro­vat­noj žen­skoj hra­bros­ti... Sad će se ne­ko vri­je­me od­ma­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.