Des­ni­ca že­li ru­ši­ti ‘Kra­lji­cu Ko­lin­du’

FATALNA IZ­JA­VA Pred­sjed­ni­ci des­ni­ca ne mo­že opros­ti­ti iz­ja­vu o ‘po­je­din­ci­ma s ru­bo­va spek­tra’

24sata - - SHOPPING -

Go­to­va je. Ovo joj ni­kad ne­će­mo opros­ti­ti, tvr­de na­ši iz­vo­ri “s ru­bo­va spek­tra”, koji su za Ko­lin­du pro­li­je­va­li znoj, a ona ih se odrek­la zbog Alek­san­dra Vučića. Dio njih tvr­di da će u jav­nost pla­si­ra­ti či­nje­ni­ce ko­je su po pred­sjed­ni­cu kom­pro­mi­ti­ra­ju­će, od fi­nan­ci­ra­nja kam­pa­nje pa do nje­zi­nih ru­skih ve­za. Oni tvr­de da Ko­lin­da ni­je ugos­ti­la Vučića na ame­rič­ki ili bri­sel­ski zah­tjev, ne­go na su­ges­ti­ju Krem­lja, koji bri­ne je­di­no o ši­re­nju mre­že ci­je­vi za plin, ko­ji­ma dis­tri­bu­ira­ju i svoj po­li­tič­ki utje­caj. Ia­ko je ko­ti­ra­la kao ame­rič­ka “igra­či­ca”, pred­sjed­ni­ca je, po­put Ti­ta ne­koć, us­pos­ta­vi­la so­lid­ne ve­ze i s Ru­si­ma. Jo­sip Đa­kić, pred­sjed­nik Hvi­dre i sa­bor­ski zas­tup­nik HDZ-a, iz­rav­no je na­pao Ko­lin­du. “Ako je mis­li­la na me­ne i Ste­vu Cu­le­ja, on­da joj to ni­je baš tre­ba­lo. Mi ni­smo po­li­tič­ki mar­gi­nal­ci ni u ko­jem slu­ča­ju, a na­ro­či­to ni­smo u iz­bo­ri­ma po­li­tič­ki mar­gi­nal­ci.” Na di­rek­tan upit zna­či li to da će raz­mis­li­ti o pot­po­ri Ko­lin­di Gra­bar Ki­ta­ro­vić, Đa­kić je re­kao: “O to­me će­mo du­bo­ko raz­mis­li­ti”. Na­jo­tvo­re­ni­ja je to pri­jet­nja, u po­li­tič­kom smis­lu, ko­ju smo ču­li na nje­zin ra­čun. Kad tak­vu pri­jet­nju do­bi­je­te iz us­ta čo­vje­ka koji uži­va pot­po­ru bra­ni­telj­skih udru­ga, stran­ke i Vla­de, mo­ra­te se za­bri­nu­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.