NBA klin­ci Da­rio i Sup

HEZONJA ‘POLUDIO’ Ni­kak­vo iz­ne­na­đe­nje ni­je što je Hezonja po­čeo sjaj­no igra­ti, bi­lo je pi­ta­nje tre­nut­ka kad će se to do­go­di­ti, ka­že Da­mjan Ru­dež, biv­ši su­igrač u Or­lan­du

24sata - - SPORT -

Ta­mo na kra­ju klu­pe - bi­lo je to ne ta­ko dav­no, kra­jem si­ječ­nja - po­gled Ma­ri­ja He­zo­nje na svijet nu­dio je sa­mo si­vi­lo. Smje­šten u la­di­cu “ot­pi­sa­ni”, ali od­lu­čan od­bi­ti po­top. A on­da se uka­za­la pri­li­ka ko­ju je če­kao... - Sve je stvar baš te pri­li­ke. Ne­ki igra­či su se oz­li­je­di­li, otvo­ri­la mu se mi­nu­ta­ža i došlo je na na­pla­tu sve ono što je ra­dio. Igra za­is­ta sjaj­no - ka­že Da­mjan Ru­dež, koji je sve do sre­di­ne lis­to­pa­da bio u Or­lan­du s He­zo­njom. I baš za­to ga ni naj­ma­nje ne iz­ne­na­đu­je ko­šar­ka ko­ju Su­per Ma­rio igra u ovoj fa­zi se­zo­ne. - Ne, ni­je mi to ni­kak­vo iz­ne­na­đe­nje. Vi­dio sam iz pr­ve ru­ke ko­li­ko do­mi­ni­ra na tre­nin­zi­ma, vi­dio sam ka­ko na­por­no ra­di, ko­li­ko tre­ni­ra... Igra jed­na­ko kao i do­sad, ali ka­žem, mo­raš do­bi­ti pri­li­ku to po­ka­za­ti. Sad je do­bio mi­nu­ta­žu i vi­di­te ka­ko to izgleda - odu­šev­ljen je Ru­dež. U broj­ka­ma, to izgleda ova­ko: u po­s­ljed­njih osam utak­mi­ca Hezonja je na 16,4 ko­ša! Uz to, Or­lan­do s njim ne gu­bi ni­šta vi­še utak­mi­ca ne­go ra­ni­je, od tih osam do­bio ih je če­ti­ri. Vi­še mla­di Du­brov­ča­nin ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.