Iz Tr­n­skog: per Ma­rio

24sata - - SPORT -

ovi­si to­li­ko o šu­tu, agre­si­van je pre­ma ko­šu, čes­to i atrak­ti­van, jer za­ku­ca­va­nja su uvijek bi­la nje­gov “for­te”. Sve u sve­mu, ni­je pot­pu­no jas­no ka­ko su u Or­lan­du mo­gli to­li­ko du­go dr­ža­ti He­zo­nju na kra­ju klu­pe. Uos­ta­lom, bio im je to­li­ko va­žan da mu ni­su ni po­nu­di­li pro­du­lje­nje ugo­vo­ra, koji is­tje­če na kra­ju se­zo­ne. Ša­ri­ća! Ma­rio je za­bio 24 Bul­l­si­ma, Da­rio 24 Knic­k­si­ma. Dva klin­ca ko­ja su za­jed­no kre­nu­la iz Tr­n­skog, svat­ko svo­jim pu­tem, su­sre­ću se ovih da­na na vr­hu. Me­đu eli­tom, jer obo­ji­ca po­ka­zu­ju da su oz­bilj­ni NBA igra­či. Ša­rić je to do­ka­zao odav­no, a sad to či­ni i Hezonja. - Ša­rić je sad stvar­no već kons­tan­ta, a po­seb­no me odu­še­vi­lo ka­ko funk­ci­oni­ra na par­ke­tu u pa­ru s Be­nom Sim­mon­som. Bi­lo je skep­ti­ka koji su sum­nja­li da će mo­ći za­jed­no, ali Da­rio igra sve bo­lje, sa Sim­mon­som ili bez nje­ga - ka­zao je Da­mjan Ru­dež. Pro­bu­dio se i Dra­gan Ben­der, a u svom rit­mu je i Bog­da­no­vić. Ta­ko je pu­no ljep­še i pra­ti­ti NBA...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.