NO SU TROŠILI 145 KN

24sata - - NEWS -

tr­go­vi­nu HGK, za Glas Sla­vo­ni­je. Na pet utak­mi­ca do če­t­vr­t­fi­na­la Svjet­skog pr­vens­tva Hr­va­ti su sva­ki put kad je igra­la Hrvatska pro­sječ­no po­tro­ši­li 612 mi­li­ju­na ku­na. Is­pa­da da je sva­ki od, re­ci­mo, 4,2 mi­li­ju­na Hr­va­ta po­tro­šio 145 ku­na na taj dan. Or­ga­ni­za­ci­ja SP-a sto­ji po­put do­bre svad­be. Is­pr­va ko­šta, mno­gi se ve­se­le, ne­ki i pla­ču, no na kra­ju se zbra­ja za­ra­da. Ru­si­ja je ta­ko na or­ga­ni­za­ci­ju po­tro­ši­la 11 mi­li­jar­di do­la­ra, no na kra­ju će pri­hod bi­ti ve­ći od 30 mi­li­jar­di do­la­ra. “Va­tre­ni” se ku­ći vra­ća­ju s mi­ni­mal­no 23,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Da pos­ta­nu pr­va­ci, za­ra­di­li bi čak 39,5 mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 250 mi­li­ju­na ku­na. (A. Bu­ra­zer)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.