An­ti­sept morske

BEZ­BRIŽ­NO NA GO­DIŠ­NJI An­ti­sep­tič­ke te­ku­ći­ne čis­te i de­zin­fi­ci­ra­ju ra­ne, a na­kon čiš­će­nja tre­ba sta­vi­ti ste­ril­nu ga­zu i led za ubla­ža­va­nje bo­li... LED UVI­JEK STAVLJAJTE PRE­KO SLOJA SUHE TKANINE -

24sata - - ZDRAVLJE -

Sva­ko ku­ćans­tvo kao pr­vu po­moć tre­ba ima­ti to­plo­mjer, li­je­ko­ve pro­tiv bo­lo­va i za sni­ža­va­nje tem­pe­ra­tu­re, fi­zi­olo­šku oto­pi­nu za is­pi­ra­nje ra­na, ste­ril­ne kom­pre­se, flas­te­re, za­vo­je i an­ti­sep­tič­ku te­ku­ći­nu. U os­nov­ni pa­ket pr­ve po­mo­ći do­bro je uba­ci­ti i va­ze­lin­sku ga­zu ko­ja je iz­vr­s­na za po­vr­š­ne oz­lje­de jer se ne li­je­pi na ra­nu. Naj­češ­će ljet­ne oz­lje­de po­put pri­je­lo­ma i iš­ča­še­nja mo­že­te pre­poz­na­ti po bo­li, ne­te­če­nom di­je­lu zglo­ba ili na pri­mjer ru­ke, he­ma­to­mu na mjes­tu oz­lje­de, de­for­mi­te­tu oz­li­je­đe­nog po­dru­čja. Na ru­ku ili no­gu ko­ja je oz­li­je­đe­na čo­vjek se ne mo­že os­lo­ni­ti ni­ti je mo­že po­kre­ta­ti. Ako je otvo­re­ni pri­je­lom, vi­di se kost i mo­gu­će je kr­va­re­nje. Ogre­bo­ti­ne je po­treb­no očis­ti­ti pod mla­zom vo­de ili, ako ima­te, fi­zi­olo­škom oto­pi­nom. Ogre­bo­ti­ne zna­ju bi­ti bol­ne za­to što se ošte­ću­ju po­vr­šin­ski živ­ča­ni za­vr­še­ci, ali uglav­nom ne tre­ba te­ra­pi­ja pro­tiv bo­li. Pod­lje­vi nas­ta­ju naj­češ­će pri pa­du, a li­ječ­nič­ka po­moć uglav­nom ni­je po­treb­na. Tre­ba se za­bri­nu­ti ako se pod­lje­vi stva­ra­ju češ­će ne­go ina­če ili ako nas­ta­ju bez oz­lje­de jer to mo­že vo­di­ti oz­bilj­ni­jim li­ječ­nič­kim pro­ble­mi­ma. Ako je doš­lo do ošte­će­nja ko­že, po­treb­no je očis­ti­ti i sta­vi­ti ste­ril­nu ga­zu. Ne mi­či­te oz­li­je­đe­ni dio ti­je­la ne­go ga imo­bi­li­zi­raj­te ta­ko da za­hva­ti­te dva su­sjed­na zglo­ba. Sta­vi­te led i po­zo­vi­te Hit­nu ako je oz­li­je­đe­na no­ga. Ve­ći­na pri­je­lo­ma iz­i­sku­je sa­mo imo­bi­li­za­ci­ju, a umjes­to kla­sič­no­ga gip­sa, ki­rur­ga mo­že­te za­mo­li­ti da vam sta­vi plas­tič­ni, ko­ji mo­že­te ku­pi­ti u lje­kar­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.