ZAPRIMILI 253 ZAHTJEVA ZA ŽURNIM IZD I u la­bo­ra­to­ri­ju u Oxfor­du su na­vi­ja­li za nas

24sata - - NEWS -

Igra­le su se po­s­ljed­nje mi­nu­te utak­mi­ce, na­vi­ja­či su bi­li na ru­bu sr­ča­nog uda­ra, ne­ki od njih ni­su mo­gli vi­še gle­da­ti utak­mi­cu pa su še­ta­li uli­com, a kad je su­čev zvi­žduk oz­na­čio kraj, nas­tao je de­li­rij. Su­ze ra­dos­ni­ce tek­le su u po­to­ci­ma, vri­sak i ve­se­lje mo­gli su se vi­dje­ti u sva­kom di­je­lu Li­je­pe Na­še. I ne sa­mo u Hr­vat­skoj, na­vi­ja­či u či­ta­vom svi­je­tu su sla­vi­li po­bje­du na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Ne­ma­li broj njih je po­nav­ljao: “Bo­že moj, ne mo­gu vje­ro­va­ti da smo mi u fi­na­lu Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva”. Oni ko­ji su utak­mi­cu gle­da­li na uli­ca­ma iz­a­zva­li su po­drh­ta­va­nja tla. Za­gre­bač­ki PMF za­bi­lje­žio je po­drh­ta­va­nje tla bli­zu svih ve­ćih na­se­lje­nih mjes­ta, kao što su Za­greb, Ri­je­ka, Hvar, Novalja, Makarska, Imotski, Vir... - U sri­je­du, 11. sr­p­nja 2018., na se­iz­mo­lo­škim pos­ta­ja­ma Ge­ofi­zič­kog od­sje­ka PMF-a za­bi­lje­ži­li smo po­ja­ča­no po­drh­ta­va­nja tla, po­seb­no u 22:20 CET i na­kon 22:37 CET! Hm, što bi to mo­glo bi­ti?! Pa mo­žda Man­džin gol i kraj utak­mi­ce! Se­iz­mo­lo­gi­ja je za­kon! - obja­vi­li su na svo­joj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci “Ge­ofi­zi­ka uži­vo” te pri­tom obja­vi­li i pri­god­nu snim­ku. Za Hr­vat­sku se kli­ca­lo i u oxfor­d­skom znans­tve­nom la­bo­ra­to­ri­ju! Hr­vat­ski znans­tve­nik Kris­ti­jan Ra­ma­dan na dan utak­mi­ce s En­gle­zi­ma ušao je u je­dan od naj­pres­tiž­ni­jih svjet­skih la­bo­ra­to­ri­ja u hr­vat­skom dre­su. Ra­ma­dan je vo­di­telj On­ko­lo­škog odje­la na Oxfor­d­skom sve­uči­li­štu i ni­je skri­vao na­vi­jač­ki za­nos u pros­to­ri­ma gdje se do­la­zi do pre­sud­nih spoz­na­ja o mo­gu­ćim li­je­ko­vi­ma pro­tiv naj­o­pa­ki­je bo­les­ti. Ra­ma­dan je pri­je pet go­di­na bio dio ti­ma znans­tve­ni­ka u ko­jem su još bi­li Ivan Đi­kić, Da­vor Le­ssel i Ja­noš Ter­zić, ko­ji je do­šao do važ­nog ot­kri­ća ge­na od­go­vor­nog za nas­ta­nak tu­mo­ra je­tre kod dje­ce. Za to ot­kri­će su sva če­tvo­ri­ca do­bi­la i na­gra­du “Po­nos Hr­vat­ske”. To­mis­lav (24) iz Gra­ča­ca s pri­ja­te­ljem Bran­kom svo­ju je fre­zu za vi­no­grad obo­jio u “va­tre­ne” koc­ki­ce. - I urod iz vi­no­gra­da mo­gao bi bi­ti va­tre­ni­ji ne­go ina­če - re­kao nam je To­mis­lav. Do­da­je ka­ko im je za to tre­ba­lo sve­ga po­la sa­ta i da im ni­je bi­lo ni­ma­lo te­ško to uči­ni­ti. - Bit­na je vo­lja, a to­ga ima­mo svi. Ide­mo sad po zlato, pa i s fre­zom ako tre­ba - re­kao nam je To­mis­lav. U za­gre­bač­koj Du­bra­vi po­bje­da se glas­no pros­la­vi­la. - At­mo­sfe­ra je bi­la div­lja, ne sje­ćam se kad sam ovak­vo ne­što vi­dje­la - ka­že na­vi­ja­či­ca Li­di­ja (40) iz za­gre­bač­ke Du­bra­ve. U za­gre­bač­koj po­li­ci­ji rek­li su nam da su ju­čer do 13.30 sa­ti zaprimili 253 zahtjeva za žurnim iz­da­va­njem pu­tov­ni­ce. Ka­ko doz­na­je­mo, po­ja­ča­na na­va­la na šal­te­re uprav­nih pos­lo­va tra­je ci­je­li tje­dan, još od po­ne­djelj­ka. Ko­li­ko im je zahtjeva vi­še sti­glo ne­go uobi­ča­je­nim da­ni­ma ju­čer ni­smo us­pje­li saz­na­ti. Do­dat­ni pro­blem je što šal­te­ri lje­ti ra­de skra­će­no i stran­ke pri­ma­ju sa­mo do 14 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.