BO­OM na­ta­li­tet Hr­vat­ske

24sata - - NEWS -

gra­fi­ra­li po­red cr­ve­nog va­tro­gas­nog vo­zi­la, a fo­to­gra­fi­je će po­ka­za­ti dje­ci kad odras­tu, ko­ja su pri­je ne­go nji­ho­vi oče­vi pos­ta­li čla­no­vi ve­se­le va­tro­gas­ne dru­ži­ne. - Ima nas tri­de­se­tak, što pro­fe­si­onal­nih, što do­bro­volj­nih čla­no­va. Uglav­nom, svi smo kao ve­li­ka obi­telj i uza­jam­no se po­ma­že­mo. Kad god ima­mo pri­li­ku mi­mo de­žur­stva za dru­že­nje ili kad ni­smo na in­ter­ven­ci­ji, to ra­do či­ni­mo. Ovih da­na smo u po­seb­nom ras­po­lo­že­nju zbog na­ših no­go­me­ta­ša u Ru­si­ji jer na pra­gu smo da pos­ta­ne­mo pr­va­ci svi­je­ta. Ta­ko i tre­ba jer smo zas­lu­ži­li. Utak­mi­cu iz­me­đu Hr­vat­ske i En­gle­ske ni­smo za­jed­no gle­da­li, jer jed­ni su bi­li na de­žur­stvu, dok su dru­gi utak­mi­cu pra­ti­li u kru­gu svo­jih obi­te­lji. Vje­ru­jem da će­mo fi­na­le za­jed­no pra­ti­ti, ma­da ni tad ne­će­mo svi bi­ti za­jed­no, jer ne­ki od ko­le­ga su na de­žur­stvu na Ja­dra­nu. Ne­ka go­re na­ša sr­ca! To je naj­ljep­ši pla­men ko­ji čo­vjek u se­bi no­si, tu va­tru ne­će­mo ga­si­ti - re­kao je Sil­vi­jo Vu­ko­vić, vo­di­telj smje­ne u DVD-u Na­ši­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.