Ovo

24sata - - NEWS -

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ka­že da još ne zna ko­ji će bi­ti efek­ti pre­su­de Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da ve­za­ne za kre­di­te u švi­car­skim fran­ci­ma te da sa su­rad­ni­ci­ma još ana­li­zi­ra pre­su­du. Su­rad­nik Udru­ge Fra­nak i sa­bor­ski zas­tup­nik Sna­ge, Go­ran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.