Do­go­vor: Be­ro do je­se­ni sam od­la­zi

HO­ĆE LI BI­TI RASKOLA Iz Ber­nar­di­će­va bli­skog kru­ga nam je po­t­vr­đe­no da će se sam po­vu­ći, ali ni­po­što ne že­li da­ti za­do­volj­stvo pro­tiv­ni­ci­ma da ga smi­je­ne na va­tre­nom glav­nom od­bo­ru ko­ji se odr­ža­va da­nas

24sata - - NEWS -

Ne, Da­vor Ber­nar­dić vi­še ni­je pro­blem. Sve je do­go­vo­re­no i od je­se­ni će u SDP-u “bi­ti no­va me­tla”. Ali mi će­mo od­lu­či­ti kad će se on po­vu­ći jer je sve stvar taj­min­ga. Ka­že nam to je­dan od bli­skih su­rad­ni­ka Da­vo­ra Ber­nar­di­ća ko­ji je bio na nje­go­voj stra­ni pro­tek­lih go­di­nu i pol, ko­li­ko vo­di stran­ku. To sa­mo po­t­vr­đu­je da je krat­ko­traj­na era Ber­nar­di­ća kao pred­sjed­ni­ka so­ci­jal­de­mo­kra­ta za­vr­še­na. Ali una­toč to­me, te­ško da će bi­ti pot­pu­nog po­mi­re­nja iz­me­đu stru­je ko­ja je jav­no, pi­smom, za­tra­ži­la od­la­zak Be­re. - Oni su htje­li is­pas­ti zvi­jez­de iako smo ih mo­li­li da to ne ra­de. I da to­ga ni­je bi­lo, Ber­nar­dić bi vje­ro­jat­no već sam oti­šao - pre­pri­ča­va nam taj su­go­vor­nik. Pi­smo ko­jim se tra­ži od­la­zak pot­pi­sa­lo je 90 is­tak­nu­tih duž­nos­ni­ka SDP-a, od sa­bor­skih zas­tup­ni­ka do čel­ni­ka gra­do­va i op­ći­na. Od njih su čak 23 sa­bor­ska zas­tup­ni­ka, na če­lu s Pe­đom Gr­bi­nom, Si­ni­šom Haj­da­šom Don­či­ćem, Mi­ha­elom Zmaj­lo­vi­ćem, Bo­ja­nom Gla­va­še­vi­ćem... Su­tra se odr­ža­va i sjed­ni­ca glav­nog od­bo­ra SDP-a ko­ja će bi­ti “va­tre­na”. Oni ko­ji su za­tra­ži­li od­la­zak Ber­nar­di­ća ima­ju do­volj­no svo­jih lju­di u glav­nom od­bo­ru da po­kre­nu i za­tra­že Ber­nar­di­će­vu smje­nu. Ali te­ško da ima­ju nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu od 52 čla­na da tu smje­nu za­is­ta i os­tva­re. - Bi­lo bi vje­ro­dos­toj­no i do­s­ljed­no da je i po­kre­nu, ali za to ne­će ima­ti naš glas i ne­će im to pro­ći ka­že nam naš su­go­vor­nik. One ko­ji su tra­ži­li Ber­nar­di­će­vu os­tav­ku če­ka i ne­ka vr­sta sank­ci­ja, ali sva­ka­ko ne po­ku­šaj iz­ba­ci­va­nja iz stran­ke. Obje stra­ne su svjes­ne da bi to sa­mo pro­du­bi­lo ra­skol, SDP bi iz­gu­bio 23 zas­tup­ni­ka u Sa­bo­ru, a mno­gi bi se is­pi­sa­li iz stran­ke. Naj­vje­ro­jat­ni­ja op­ci­ja je da im se sa­mo iz­gla­sa­ju sus­pen­zi­je na po­li­tič­ke funk­ci­je, po­put člans­tva u pred­sjed­niš­tvu stran­ke. Pri­je glav­nog od­bo­ra svi tak­ti­zi­ra­ju, pa pos­to­je i tu­ma­če­nja da je naj­a­va Ber­nar­di­će­va sa­mos­tal­nog od­la­ska do je­se­ni sa­mo spin ko­ji pu­šta­ju nje­go­vi lju­di ka­ko bi spri­je­či­li iz­gla­sa­va­nje nje­go­ve smje­ne su­tra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.