JE PRA­VI OBI­TELJ­SKI ČO­VJEK

24sata - - SHOW -

Ala­in De­lon (82) ve­li­ki je fran­cu­ski glu­mac, to je neo­s­por­no, a sla­vu je ste­kao fil­mom ‘Roc­co i nje­go­va bra­ća’. Gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­dić (62) čes­to is­ti­če ka­ko je zgo­dan upra­vo kao fran­cu­ski glu­mac ko­jeg su po­ve­zi­va­li s kri­mi­na­lom i ko­ji si­gur­no ni­je na­pra­vio to­li­ko fon­ta­na. Fran­cu­ska gas­tro­no­mi­ja je vr­hun­ska, ni­je spor­no, ali kad poč­nu fi­lo­zo­fi­ra­ti s hra­nom, ne­ma kra­ja. Ja­nje­ti­na s raž­nja je jed­nos­tav­no je­lo ko­je­mu npr. žab­lji kra­ci ni­su ni do ko­lje­na. A ka­mo­li pu­že­vi. I je­de se s po­ga­čom, a ne ne­kak­vim ‘fran­cu­zom’. Ni­je to za pra­ve gur­ma­ne. Aj­de, vi­na im ni­su lo­ša, ali ima­mo se i mi či­me po­hva­li­ti, i na­ša su vi­na vr­hun­ska. Iz ne­kog na­ma zna­nog raz­lo­ga vo­li­mo ga mi­je­ša­ti s vo­dom ili ‘ki­se­lom’, od­nos­no mi­ne­ral­nom. I baš nas za­ni­ma ka­ko bi, pri­mje­ri­ce, ge­mišt is­pao s nji­ho­vim Per­ri­erom, ko­jim se to­li­ko di­če. Ni do ko­lje­na na­šim ki­se­lim vo­da­ma. Tu se una­pri­jed is­pri­ča­va­mo što smo jed­nog Pro­fe­so­ra Bal­ta­za­ra sta­vi­li u is­tu re­če­ni­cu s ne­kak­vim tvo­rom. Znans­tve­nik je svo­jim ide­ja­ma i iz­u­mi­ma olak­ša­vao ži­vot su­gra­đa­ni­ma u Bal­ta­zar gra­du. Sta­vio bi ru­ke na le­đa, ma­lo še­tao dok raz­miš­lja i uvi­jek do­šao do sjaj­nog rje­še­nja. A tvor k’o tvor, ne­ma se tu pu­no to­ga do­da­ti ni odu­ze­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.