Kad je Hr­vat­ska igra­la po­lu­fi­na­le SP-a 1998, Lu­ka je imao 13 go­di­na. Tek je ula­zio u ka­de­te. Ona­ko, si­tan, bo­rio se kao lav. I sva­ku ve­čer gle­dao utak­mi­ce Hr­vat­ske u Fran­cu­skoj. Na­rav­no, i to po­lu­fi­na­le.

24sata - - SPORT -

- Sje­ćam se Thu­ra­ma. Uh, ka­ko sam tu­žan bio. Aj­mo re­ći, ide­mo is­pra­vi­ti to ne­što, ne­ću ko­ris­ti­ti ne­ke dru­ge ri­je­či, ali Hr­vat­ska je i tad tre­ba­la bi­ti u fi­na­lu, na­ža­lost ni­je, pa da mi sad pro­ba­mo vra­ti­ti. Eto, to mi je ve­li­ka že­lja. Iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić pro­tiv En­gle­ske je Mo­dri­ća za­mi­je­nio pred kraj pro­du­že­ta­ka. Že­lio je da Lu­ka do­bi­je zas­lu­že­ni plje­sak. Ali, is­kre­no, ni Lu­ka vi­še ni­je mo­gao. Sr­ce je htje­lo, ali no­ge ni­su slu­ša­le. - Baš smo u svla­či­oni­ci pri­ča­li da smo to­li­ko is­c­pr­lje­ni da ni­smo ni mo­gli sla­vi­ti, vi­še smo sla­vi­li na­kon Ru­si­je ne­go pro­tiv En­gle­ske. Baš smo is­c­pr­lje­ni, ali po­nos­ni i sret­ni na ono što smo na­pra­vi­li. Ali i tak­vi is­crp­lje­ni uš­li smo u fi­na­le SP-a. Ej, u fi­na­le! I to na­kon tri produžetka. A kad smo već u fi­na­lu, ni­je slu­čaj­no da nam se iz­bor­nik zo­ve Zlat­ko. Ni­je Sre­bren­ko. Pre­ma to­me, Zlat­ko jam­či zlato. - Ha, ha, ha, ima tu sim­bo­li­ke. Evo, on­da već vo­di­mo 1-0. Iz­bor­ni­ku sva­ka čast, do­šao je u te­škom tre­nut­ku i ci­je­lo vri­je­me bio ja­ko po­zi­ti­van. Što god se do­ga­đa­lo, i pri­če oko re­pre­zen­ta­ci­je, uvi­jek je smi­ra­vao ten­zi­je. Is­kren je s na­ma, pri­ča s na­ma, ne­ma skri­va­ča kod nje­ga i ima ve­li­ke zas­lu­ge za sve ovo. Mno­gi Hr­va­ti, uklju­ču­ju­ći i nas, već ima­ju sli­ku ka­ko Lu­ka po­di­že po­kal pr­va­ka. O, Bo­že, ka­ko to li­je­po zvu­či. Ci­je­li svi­jet gle­da, a Lu­ka Mo­drić po­di­že po­kal. - Zna­te što? Ta sli­ka mi je proš­la mi­li­jun pu­ta kroz gla­vu. Ma ne mi­li­jun, mi­li­jar­du. I si­gu­ran sam da se mo­že os­tva­ri­ti. Si­gu­ran sam. Vje­ru­jem da će­mo bi­ti pr­va­ci. Do­bro, vje­ru­je­mo i mi, no Sa 172 cm Mo­drić je naj­ni­ži naš igrač, a sli­je­de ga Pi­va­rić sa 175, Kra­ma­rić sa 177 i Kovačić sa 178 cm. Naj­vi­ši je Lo­vre Ka­li­nić (201). zad­nja pre­pre­ka su Fran­cu­zi. - Naj­te­ža mom­čad ko­ja nas če­ka na SP-u. Mis­lim da su zas­lu­že­no u fi­na­lu i to je naj­te­ža utak­mi­ca. Oni su ve­li­ka mom­čad, ima­ju ge­ne­ra­ci­ju ko­ja im se pok­lo­pi­la, dru­gi put za­re­dom su u fi­na­lu ve­li­kog na­tje­ca­nja... Stvar­no su ja­ki. Ali mi smo sprem­ni. Po­bje­du, na­rav­no, ne mo­že obe­ća­ti, ali jed­no mo­že... - Os­ta­vit će­mo sr­ce na te­re­nu, jed­na­ko kao i u do­sa­daš­njih šest utak­mi­ca. U to bu­di­te si­gur­ni. I da, vje­ru­jem da će­mo bi­ti pr­va­ci i da će mi se ta sli­ka pre­tvo­ri­ti us­tvar­nost. Uh, da ode po­kal u Hr­vat­sku...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.