Ra­ke­ta ne sta­je: Fi­na­le mu je 71. utak­mi­ca ove se­zo­ne!

NEUMORNI IVAN Ve­čer pri­je po­lu­fi­na­la naš je ve­z­njak imao tem­pe­ra­tu­ru 39 stup­nje­va, ali sve­jed­no je bio bri­ljan­tan, kao i ci­je­li SP

24sata - - SPORT -

Igra­la se 118. mi­nu­ta ep­ske bit­ke na Luž­nji­ki­ju, a Ivan Ra­ki­tić je sprin­tao kao da je utak­mi­ca tek kre­nu­la. Zna­li smo da je kla­sa, a sad je na Svjet­skom pr­vens­tvu ušut­kao i one ko­ji su go­vo­ri­li ka­ko u Bar­ce­lo­ni igra bo­lje ne­go u Hr­vat­skoj. Ivan igra fan­tas­tič­no pr­vens­tvo, svo­jim je go­lo­vi­ma iz pe­na­la Hr­vat­sku pr­vo odveo u če­t­vr­t­fi­na­le, za­tim i u po­lu­fi­na­le. Si­gur­no je je­dan od kan­di­da­ta za naj­bo­ljeg igra­ča ovog Mun­di­ja­la. - Proš­lu noć sam imao po­vi­še­nu tem­pe­ra­tu­ru, go­to­vo 39°C. Le­žao sam u kre­ve­tu i skup­ljao sna­gu za ve­li­ku utak­mi­cu. Vri­je­di­lo je, iz­dr­žao sam. Fi­na­le ću igra­ti čak i bez jed­ne no­ge ako tre­ba - po­ru­čio je Ivan na­kon ve­li­čans­tve­ne po­bje­de u Mo­sk­vi. Nes­tvar­no zvu­či po­da­tak da je Ra­ke­ta pro­tiv En­gle­ske u po­lu­fi­na­lu odi­grao 70. utak­mi­cu ove se­zo­ne. Izjed­na­čio se s Bra­zil­com Wil­li­anom, ko­ji je 70 pu­ta igrao za Chel­sea i svo­ju re­pre­zen­ta­ci­ju ove se­zo­ne. U ne­dje­lju će Ivan pos­ta­ti re­kor­der, bit će mu to 71. utak­mi­ca ove se­zo­ne. Dive mu se čak i Fran­cu­zi ko­ji­ma će u ne­dje­lju bi­ti pro­tiv­nik. Na­da­mo se ka­ko će u ponedjeljak do­ći u do­mo­vi­nu kao svjet­ski pr­vak, a on­da sa svo­jom obi­te­lji oti­ći na do­is­ta zas­lu­že­ni od­mor. Ne­ka iz­dr­ži još ma­lo, ipak mu je ovo si­gur­no naj­dra­ži umor u ži­vo­tu. Za­bi­jao je i u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka, po­di­zao mno­ge ve­li­ke tro­fe­je, ali s ovim se te­ško ne­što mo­že us­po­re­di­ti. Na­vik­nu­li su nas “koc­kas­ti” na dra­me, pa ako tre­ba ne­ka opet bu­de ključ­na pe­ta se­ri­ja pe­na­la i Ra­ke­tin gol.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.