BI­LI SMO B

24sata - - SPORT -

Ovi na­ši mom­ci su ču­do. Umor­ni, je­dva ži­vi, a tr­če. Man­džu­kić ne­će van­ka, ne­će za­mje­nu, a iz­bu­ba­lo ga ko u rin­gu, ka­že Jo­vo Su­ba­šić. - Moj Ran­ko, moj sin - ka­že Bo­ja pod­ba­ča­ju­ći se o bok dok gle­da te­le­vi­zi­ju. Jo­vo gle­da u si­no­vo ve­li­ko li­ce na ekra­nu, spu­šta po­gled i bri­še su­ze. Op­ti­mis­ti­čan je za ne­dje­lju. - Ja­ki su Fran­cu­zi, ali i En­gle­zi su ja­ki pa smo ih do­bi­li. Ima­ju tog ma­log Mba­pea i do­bar je, ali mi smo ge­ne­ral­no bo­lji - ve­li ta­ta Su­ba­šić. Ka­že da je odu­šev­ljen ti­me da smo se tri utak­mi­ce za­re­dom vra­ća­li na­kon prim­lje­nog go­la. Pot­pu­no je smi­ren, ali sa­mo iz­va­na. - Na­vi­kao sam gle­da­ti i na­vi­ja­ti, i kad gu­be i kad do­bi­ja­ju. Taj pr­vi gol smo pri­mi­li, ali ni­je me pu­no za­bri­nu­lo. Znao sam da mo­že­mo po­bi­je­di­ti. Sad ne­ka su pros­la­vi­li si­noć, mo­gu i ve­če­ras, i on­da od­mor i fi­na­le. Ne­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.