‘Tko se sta­vio iz­nad Hr­vat­ske, sad je

VE­DRAN ĆORLUKA Do­bi­va­mo ener­gi­ju lju­di u Hr­vat­skoj ko­ji za nas ži­ve sva­ku mi­nu­tu i jed­nos­tav­no im želimo pru­ži­ti pri­li­ku da se ve­se­le, ka­že

24sata - - SPORT -

Na­rav­no da ni­smo oče­ki­va­li da će opet ući u 120 mi­nu­ta. Pr­vo po­lu­vri­je­me smo odi­gra­li dos­ta sla­bo, ali smo po­ka­za­li da to želimo vi­še od njih, re­kao je Ve­dran Ćorluka na­kon utak­mi­ce pa do­dao: - Ta ener­gi­ja ko­ja do­la­zi iz Hr­vat­ske, svih lju­di ko­ji su doš­li ov­dje, di­gli kre­di­te, to je ne­što što nas pu­ni i zas­lu­že­no smo ta­mo u ne­dje­lju u fi­na­lu. I uoči SP-a Čar­li je re­kao da smo doš­li po zlato. - Gle­da­li smo sve te mom­ča­di. Svi su do­bri, mi smo do­bri, ali nit­ko ni­je bo­lji od nas. Jed­nos­tav­no smo vje­ro­va­li, ono što je Lu­ka re­kao, jed­no za­jed­niš­tvo nas je dr­ža­lo. Od­lu­či­li smo da ne­ma tu po­je­din­ca, ne­go je naj­bit­ni­je ovo što će­mo sku­pa na­pra­vi­ti i da će­mo se sku­pa dr­ža­ti. - Mi smo je­dan spe­ci­fi­čan na­rod, naš men­ta­li­tet je ma­lo la­bav i nas osam zvi­ždu­ka zna po­lju­lja­ti. To nas je po­lju­la­lo u tim tre­nu­ci­ma, ali sad jed­na vje­ra na­ro­da, ko­ji ne ra­di zbog nas, ko­ji pu­ni tr­go­ve zbog nas, to nas pu­ni ener­gi­jom i za­to smo tu gdje je­smo. Ćorluka se baš ni­je ni na­igrao na ovom SP-u... - Kak­ve to ve­ze ima, sva­ki igrač ko­ji je ikad sta­vio se­be is­pred re­pre­zen­ta­ci­je za­vr­šio je na dnu i to je zas­lu­žio. Ovi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.