In­ter­ven­ci­ja­ma u kul­tu­ru bra­ni­te­lji ra­de šte­tu se­bi

24sata - - NEWS -

Zbog pri­mjed­bi ne­kih bra­ni­te­lja sr­p­ski pje­vač Mom­či­lo Ba­ja­gić Ba­ja­ga ne­će nas­tu­pa­ti na kar­lo­vač­kim Da­ni­ma pi­va. Ni Ba­ja­ga ni Da­ni pi­va od te za­bra­ne ne­će ima­ti oso­bi­tu šte­tu, ne­će je ima­ti ni Hlad­no pi­vo ko­je je od­bi­lo nas­tu­pa­ti umjes­to Ba­ja­ge, ali bra­ni­te­lji će sa­mi se­bi na­ni­je­ti re­pu­ta­cij­sku šte­tu. Zna­mo već kak­ve će sve pri­mjed­be ići. Ni­su pro­s­vje­do­va­li kad je vo­đen niz po­li­ti­ka ko­je su de­vas­ti­ra­le ovu zem­lju, a sad to či­ne. Na­kon in­ter­ven­ci­ja u film­ski pro­gram HRT-a, u or­ga­ni­za­ci­je audio-vi­zu­al­ne in­dus­tri­je, sa­da to is­to ra­de i na es­tra­di. Da pa­ra­doks bu­de ve­ći, ov­dje su pje­va­li i Mi­ros­lav Ilić, i Aca Lu­kas, a i sam Ba­ja­ga, vi­še pu­ta. Bra­ni­te­lji­ma bi net­ko tre­bao re­ći da im ovak­ve ak­ci­je ne ko­ris­te.

Ba­ja­ga je u Hr­vat­skoj nas­tu­pao vi­še pu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.