‘Od­nos dr­ža­ve pre­ma Agro­ko­ru je le­ši­nar­ski’

24sata - - NEWS -

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih sr­bi­jan­skih od­vjet­ni­ka Zden­ko To­ma­no­vić po­t­vr­dio je da ga je an­ga­ži­rao Ivi­ca To­do­rić. - Zas­tu­pat će­mo ga pred me­đu­na­rod­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i ar­bi­tra­ža­ma. Hr­vat­ski par­la­ment do­nio je za­kon da To­do­rić ne­će uprav­lja­ti svo­jom fir­mom. To ni­je do­zvo­lje­no kao ni le­ši­nar­ski od­nos pre­ma Agro­ko­ru - re­kao je To­ma­no­vić za Ne­delj­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.