MI SMO BI­LI PR­VI GOS­TI U NINU...

U DOK NE IZAĐE SUN­CE. STI­GLI SMO DO NI­NA, NO NI­JE BI­LO HO­TE­LA NI­TI IZNAJMLJIVAČA

24sata - - NEWS -

Su­prug, ja i dvo­go­diš­nja kći Cla­udia kre­nu­li smo na lje­to­va­nje u Ma­li Lo­šinj. No kad smo tre­ba­li skre­nu­ti s ma­gis­tra­le, muž je pro­du­žio da­lje. Bi­lo je oblač­no, a on je od­lu­čio da će vo­zi­ti pre­ma ju­gu dok­le god ne izađe sun­ce! Ra­zve­dri­lo se na­kon ne­ko­li­ko sa­ti, kad smo doš­li do Za­dra, pa smo sta­li, ka­ko smo se i do­go­vo­ri­li. Kre­nu­li smo pre­ma Bo­ri­ku. Me­đu­tim, od­mah smo na­le­tje­li na ne­ke Nje­mi­ce ko­je su s vik­le­ri­ma u ko­si pra­le svo­je Mer­ce­de­se pa nam se to ni­je svi­dje­lo. Ipak smo vo­zi­li iz Aus­tri­je, ni­je nam se da­lo slu­ša­ti nje­mač­ki. Od­lu­či­li smo po­ći da­lje, a iz­bor je pao na Nin, i to zbog pješ­ča­nih pla­ža. Mi­li­ci­oner nam je po­ka­zao put. Ali ni­je to bi­la ces­ta, iz­gle­da­lo je vi­še kao sta­za za kra­ve, pri­ča nam Ber­ta Sturm, gra­diš­ćan­ska Hr­va­ti­ca, ko­ja je 1965. go­di­ne pr­vi put doš­la u Hr­vat­sku, i to na na­go­vor pri­ja­te­lji­ce Aus­tri­jan­ke ko­ja se s odu­šev­lje­njem vra­ti­la s lje­to­va­nja u Lo­ši­nju. Do­vez­li su se do Ni­na i po­tra­ži­li smje­štaj. Ne­ki lju­di su igra­li bo­će pa smo ih pi­ta­li zna­ju li gdje bi­smo mo­gli pre­no­ći­ti. Ni­je bi­lo ni­kak­vih ho­te­la ni iznajmljivača pa vje­ru­jem da smo zbi­lja bi­li pr­vi gos­ti u Ninu. Mu­škar­ci su se me­đu­sob­no do­go­va­ra­li, a on­da nam je je­dan od njih re­kao da ga pus­ti­mo u auto i da će nas odves­ti do Sto­ši­je Lu­cin. Ona je je­di­na u ku­ći ima­la ku­pa­oni­cu i hi­dro­for ko­ji je kroz ci­je­vi tje­rao kiš­ni­cu jer u to vri­je­me još ni­je bi­lo vo­do­vo­da u Ninu. To je ova ku­ća u ko­joj smo sad i u ko­ju od ta­da do­la­zi­mo kad god mo­že­mo, sa­mo što je tad bi­la kat­ni­ca. Ovo je stol za ko­jim smo go­di­na­ma sje­di­li i dru­ži­li se u ovom vr­tu - po­ka­zu­je nam Ber­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.