PREHODAO

24sata - - NEWS -

Kroz upoz­na­va­nje Hr­vat­ske, upoz­na­ješ se­be, shva­tiš ko­li­ko si jak. Do­bi­ješ od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja su te mu­či­la, re­kao je Ni­ko­la Hor­vat, na­kon 104 da­na ho­da­nja. On je pr­vi čo­vjek ko­ji je prehodao ci­je­lu Hr­vat­sku. Kre­nuo je od naj­is­toč­ni­je toč­ke u Ilo­ku, pre­ko naj­sje­ver­ni­je toč­ke Sve­ti Mar­tin na Mu­ri, oti­šao je do naj­za­pad­ni­je toč­ke u Sa­vu­dri­ji pa pje­ša­čio sve do naj­juž­ni­je toč­ke u Prev­la­ci. Put ga je vo­dio od oba­le Du­na­va na is­to­ku, pre­ko Is­tre, Gor­skog ko­ta­ra, pa pre­ko naj­vi­ših vr­ho­va Ve­le­bi­ta, Di­na­re i Bi­oko­va. Pre­šao je tra­su du­gač­ku ukup­no 2.254 ki­lo­me­tra. - Prehodao sam pu­no vi­še jer mi se pu­no pu­ta zna­lo do­go­di­ti da ho­dam sta­zom i do­đem do sli­je­pe uli­ce, pa se mo­ram vra­ća­ti i tra­ži­ti dru­gi put - objas­nio je. Dnev­no je pre­la­zio tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Ti­je­kom eks­pe­di­ci­je na ko­ju je kre­nuo 30. trav­nja, dr­žao se na­se­lje­nih po­dru­čja, pa se ta­ko po pu­tu hra­nom i vo­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.