Ga­ta­nje n sud­bi­nu p

KA­ME­NJE OPERITE I OSTAVITE NA SUN­CU ILI NA MJESE

24sata - - ŽIVOT -

Sar­ko­fag iz tre­ćeg sto­lje­ća s os­ta­ci­ma mla­de Rim­ljan­ke i upe­čat­lji­vim pred­me­ti­ma pro­na­đen je na te­ri­to­ri­ju da­naš­nje Nje­mač­ke. U sar­ko­fa­gu su, po­red kos­tu­ra mla­de Rim­ljan­ke, pro­na­đe­ne i bo­či­ce par­fe­ma, šmin­ka i sre­br­no ogle­da­lo. Is­tra­ži­va­či su is­tak­nu­li da je ogrom­ni sar­ko­fag krio bo­gat­stvo koz­me­ti­ke, na­ki­ta, ukras­nih iga­la i nož s li­kom bo­žans­tva Her­ku­la.

Keb­ne­ka­ise je najviši vrh i tu­ris­tič­ko odre­di­šte u Šved­skoj. Le­de­njak na toj pla­ni­ni se oto­pio pa vi­še ni­je nje­zin najviši vrh. - Sni­jeg se to­pi, a to utje­če na ci­je­li eko­sus­tav - ka­že Rosqvist, pro­fe­so­ri­ca sa Sve­uči­li­šta u Stoc­k­hol­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.