A pla­ži: Ot­krij­te omo­ću oblu­ta­ka

LJET­NA RAZBIBRIGA Ka­men­či­će pri­ku­pi­te iz ri­je­ke ili mo­ra jer ih je vo­da pro­čis­ti­la od tu­đih ener­gi­ja. Dva ba­ca­te na tlo, a onaj ko­ji pad­ne naj­bli­že tre­ćem ot­kri­va od­go­vor EČINI DA SE DO­DAT­NO PRO­ČIS­TE. PRORICATI JE NAJ­BO­LJE NA MIRNOM I TIHOM MJES­TU

24sata - - ŽIVOT -

Pe­so­man­ti­ja je vje­šti­na pro­ri­ca­nja iz oblu­ta­ka, a upra­vo je pla­ža ide­al­no mjes­to za ovu vr­stu za­ba­ve.

U ne­kim je sta­rim kul­tu­ra­ma ba­ca­nje oblu­ta­ka bi­lo uobi­ča­je­no - na­lik na da­naš­nje či­ta­nje dnev­nog ho­ro­sko­pa u no­vi­na­ma. Ovu su me­to­du pro­ri­ca­nja po­pu­la­ri­zi­ra­li Ara­pi, no vje­ru­je se da je nas­ta­la u drev­nom gra­du Uruu, u da­naš­njem Ira­ku. Pro­ri­ca­nje iz oblu­ta­ka je­dins­tven je i jed­nos­ta­van na­čin ga­ta­nja pri­la­go­đen pi­ta­nji­ma ko­ja iz­i­sku­ju od­go­vor da ili ne. U ovoj se me­to­di ko­ris­te tri oblut­ka: je­dan za po­t­vr­dan od­go­vor, dru­gi za ni­je­čan od­go­vor i ori­jen­ta­cij­ski ka­men, ko­ji slu­ži kao po­ka­za­telj od­go­vo­ra. Oblu­ci se ba­ca­ju na tlo, a onaj ko­ji pad­ne naj­bli­že ori­jen­ta­cij­skom ka­me­nu ot­kri­va od­go­vor. Ovaj na­čin ga­ta­nja, ali i za­ba­ve na­mi­je­njen je ono­me tko vi­še vo­li jed­nos­tav­ne me­to­de pro­ri­ca­nja, ko­me se svi­đa ra­di­ti s pri­rod­nim ele­men­ti­ma ili ne­ma do­volj­no pros­to­ra i vre­me­na za ga­ta­nje iz ru­na ili otva­ra­nje ta­ro­ta. Ako ina­če nis­te vič­ni di­vi­na­ci­ji – što bi­smo po­jed­nos­tav­lje­no mo­gli pre­ves­ti kao vje­šti­nu pre­dvi­đa­nja bu­duć­nos­ti ga­ta­njem, vra­ća­njem, ili či­ta­njem sno­va, ia­ko je u su­šti­ni ri­ječ o pro­ri­ca­nju bu­du­ćih do­ga­đa­ja ta­ko da uz po­moć in­tu­ici­je in­ter­pre­ti­ra­mo raz­li­či­te zna­ko­ve – slo­bod­no se opus­ti­te. Ne tre­ba­ju vam ni­kak­va po­seb­na zna­nja da bis­te se igra­li, sa­mo do­za hu­mo­ra i sprem­nost da ne­ke zna­ko­ve, od­go­vo­re ili po­du­dar­nos­ti pro­mo­tri­te s do­zom – oz­bilj­nos­ti. Za ga­ta­nje po­mo­ću pe­so­man­ti­je tre­ba­ju vam: kov­če­žić, ku­ti­ja ili fu­tro­la za no­še­nje oblu­ta­ka; tri glat­ka oblut­ka pri­bliž­no jed­na­ke ve­li­či­ne, ali raz­li­či­tih bo­ja i mir­no mjes­to za pro­ri­ca­nje. Ne­ki pok­lo­ni­ci ove me­to­de ga­ta­nja upo­treb­lja­va­ju oblut­ke kup­lje­ne u rob­noj ku­ći, naj­češ­će na odje­li­ma s ala­tom i za ops­kr­bu ak­va­ri­ja, ili po­li­ra­no ka­me­nje iz new-age tr­go­vi­na ili s buv­lja­ka. Skup­lja­te li ih, važ­no je da oblu­ci do­la­ze s mjes­ta ko­ji­ma se ri­jet­ko pro­la­zi. Oni s par­ki­ra­li­šta ili pje­šač­ke sta­ze mo­žda su upi­li ener­gi­je lju­di ko­ji su onu­da proš­li. Naj­bo­lje je pri­ku­pi­ti ka­men­či­će iz po­to­ka, ri­je­ke, je­ze­ra ili mo­ra jer ih je vo­da već dje­lo­mič­no pro­čis­ti­la od tu­đih ener­gi­ja. Po­ne­si­te ih ku­ći, operite u hlad­noj vo­di i ostavite ne­ko vri­je­me na sun­cu ili na mje­se­či­ni da se do­dat­no pro­čis­te. Za­pra­vo jed­na­ko se čis­te kao I kris­ta­li. Je­di­ni ne­dos­ta­tak ovog na­či­na ga­ta­nja je što da­je sa­mo od­go­vo­re “da” ili “ne”, a to ogra­ni­ča­va sa­dr­žaj pi­ta­nja. No na­kon pr­vog ba­ca­nja mo­že­te pos­ta­vi­ti no­vo, po­ve­za­no pi­ta­nje ra­di ra­zjaš­nja­va­nja od­go­vo­ra. Ni­zom pi­ta­nja i ba­ca­nja bo­lje će­te ra­zu­mje­ti od­go­vo­re ko­je vam oblu­ci pru­ža­ju. Kad ste pri­ku­pi­li oblut­ke, pro­na­đi­te mir­no i ti­ho mjes­to te se udob­no smjes­ti­te. Iza­be­ri­te ori­jen­ta­cij­ski oblu­tak po vo­lji. Naj­bo­lje je da to bu­de naj­ma­nji od tri pri­kup­lje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.