ZA­BAV­NO LJE­TO UZ NA­GRA­DE I 24SA­TA

SU­PER SONY LED TV Su­tra kre­će­mo s no­vim ko­lom na­grad­ne igre u ko­joj po­mo­ću sa­mo jed­no­ga ku­po­na iz 24sa­ta i ma­lo sre­će mo­že­te osvo­ji­ti fan­tas­tič­ne na­gra­de, a su­tra je to sen­za­ci­onal­ni Sony LED TV

24sata - - BINGO -

U po­ne­dje­ljak, 13. ko­lo­vo­za, u ti­ska­nom iz­da­nju 24sa­ta pro­na­đi­te ku­pon po­mo­ću ko­jeg mo­že­te osvo­ji­ti no­vi Sony LED TV KD55XF8577SAE. Od 6. do 20. ko­lo­vo­za 2018. go­di­ne, na dan odvi­ja­nja po­je­di­nog na­grad­nog ko­la, objav­lji­vat će se po je­dan na­grad­ni ku­pon. Me­ha­niz­mom sa­kup­lja­nja ku­po­na mo­že se osvo­ji­ti glav­na na­gra­da. Sa sa­kup­lje­nim sa­mo jed­nim ku­po­nom či­ta­telj mo­že osvo­ji­ti glav­nu na­gra­du. Su­tra či­ta­te­lji mo­gu osvo­ji­ti fan­tas­ti­čan LED TV Sony KD55XF8577SAE, uz ko­ji će kra­ti­ti vru­će ljet­ne da­ne te uži­va­ti u re­alis­tič­nim i usa­vr­še­nim bo­ja­ma ko­je pru­ža ovaj od­li­čan te­le­vi­zor. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji, kup­ci 24sa­ta, ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe je­dan na­grad­ni ku­pon, is­pu­ne ih s tra­že­nim osob­nim po­da­ci­ma te po­ša­lju na adre­su: Sto če­tr­de­set tre­će ko­lo - p.p. 195, 10001 Zagreb s naz­na­kom Na­grad­na igra 24sa­ta “Za­bav­no lje­to uz 24sa­ta - TV 1”. U bu­banj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na go­re na­ve­de­nu adre­su do 23. ko­lo­vo­za do 9 sa­ti uju­tro. Na­gra­da će se is­tog da­na na­kon 10 sa­ti uju­tro jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je 24sa­ta uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je. Či­taj­te 24sa­ta i igraj­te se s na­ma jer usko­ro vas oče­ku­ju no­ve na­gra­de ko­je mo­že­te osvo­ji­ti uz sa­mo ma­lo sre­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.