DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Na vi­di­ku su so­lid­ni pos­lo­vi, a na va­ma je da ih pre­vi­še ne va­že­te ne­go da kre­ne­te. Po­du­zet­ni­ci bi mo­gli ubra­ti unos­ni­je pri­li­ke, a ni os­ta­li ne­će os­ta­ti praz­nih dže­po­va.

- Bit će­te druš­tve­ni, po­sve­će­ni obi­te­lji, pri­ja­te­lji­ma i rod­bi­ni, što će či­ni­ti da se i sa­mi osje­ća­te do­bro. Sun­ce u va­šem zna­ku pu­ni vas po­zi­tiv­nom ener­gi­jom.

- Bra­ko­ve i ve­ze os­vje­žit će­te di­na­mič­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom, du­hom za­jed­niš­tva i čes­tim za­jed­nič­kim iz­las­ci­ma. Sam­ci će se za­lju­bi­ti i iz­gu­bi­ti gla­vu.

DO­BAR DAN 12. 8. LOŠ DAN 17. 8.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.