DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Mir­no se po­na­šaj­te i ne upu­štaj­te se u bor­bu za vo­de­ći po­lo­žaj unu­tar kru­ga bli­skih lju­di. Ne­moj­te ni­šta for­si­ra­ti ili upor­no us­tra­ja­va­ti na to­me ka­ko ste sa­mo vi u pra­vu.

- Spo­ri me­ta­bo­li­zam pro­uz­ro­čit će na­du­tost. Nas­toj­te kon­zu­mi­ra­ti što ma­nje te­ške hra­ne i prik­lo­ni­te se na­mir­ni­ca­ma bo­ga­tim vlak­ni­ma.

- Ako ste za­ljub­lje­ni, okre­ni­te sim­pa­ti­jin te­le­fon­ski broj ili po­ša­lji­te po­ru­ku. Ne če­kaj­te pre­du­go, pro­pus­tit će­te ro­man­tič­nu pri­li­ku, a to bi bi­lo šte­ta.

DO­BAR DAN 16. 8. LOŠ DAN 18. 8.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.