LJUDSKOST SE PO­PUT RIJETKOG DRAGULJA UKAZUJE PO­VRE­ME­NO

24sata - - PANORAMA - Pi­še: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ

Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci oprav­da­no smo se zgra­ža­li nad pos­tup­kom za­gre­bač­kog vo­za­ča ZET-ova auto­bu­sa ko­ji je na­pra­vio ci­je­lu sce­nu jer mu je bi­lo te­ško i kom­pli­ci­ra­no že­ni u inva­lid­skim ko­li­ci­ma spus­ti­ti ram­pu na ula­zu u auto­bus. Una­zad ne­ko­li­ko da­na po­nov­no je ak­ter pri­če vo­zač auto­bu­sa – ovo­ga pu­ta u Spli­tu i s po­sve su­prot­nom re­ak­ci­jom na oso­bu s inva­li­di­te­tom. Hu­man, osvi­je­šten, em­pa­ti­čan. Lju­di­na, jed­nom ri­je­čju, ko­ja je is­praz­ni­la auto­bus da bi mla­dić u ko­li­ci­ma mo­gao ući unu­tra. Se­bič­na ru­lja, na­ime, inva­lid­nog mla­di­ća ni­je uop­će do­ži­vje­la, a u tom stam­pe­du beš­ćut­nos­ti i neo­d­go­ja on je os­tao va­ni, bez ikak­ve šan­se da se po­mak­ne da­lje od ulaz­nih vra­ta. A vo­za­ča An­tu to je za­bo­lje­lo, ili, ka­ko sam ka­že, “za­cr­ni­lo mu se pred oči­ma”. I cr­ni se sva­ko­me tko ima ljud­skos­ti i kuć­nog od­go­ja. Dva su to poj­ma s ko­ji­ma ta­ko ola­ko ba­ra­ta­mo, a za­pra­vo svje­do­či­mo nji­ho­vom kro­nič­nom de­fi­ci­tu svu­da oko se­be. Jer ka­da se ove dvi­je “auto­bus­ne” si­tu­aci­je spo­je u jed­nu, vi­di se pro­blem u svo­joj pu­noj ve­li­či­ni. U Za­gre­bu je ne­ga­ti­vac bio vo­zač, ali i put­ni­ci ko­ji­ma je, bu­di­mo realni, bi­lo sve­jed­no. U Spli­tu je to bi­la ci­je­la pri­mi­tiv­na hor­da, a nas­pram svih njih, svje­tlo po­zi­ti­ve – je­dan An­te. I u to­me je su­kus sve­ga. Lju­di po­put An­te, oni ko­ji suosjećaju i vi­de da­lje od sa­mih se­be, u manjini su. Ovih os­ta­lih, ko­ji­ma se ži­vo fuć­ka za sve i sva­ko­ga, mno­go je vi­še. Umjes­to da je obr­nu­to. I umjes­to da na­čin na ko­ji vo­zač An­te raz­miš­lja bu­de uni­ver­zal­no pra­vi­lo ko­je vri­je­di za sve. Pa­li smo na sa­mo dno onog tre­nut­ka ka­da smo doš­li do to­ga da se ljudskost, po­put rijetkog dragulja, uka­že sa­mo po­vre­me­no. I on­da ka­da smo pri­hva­ti­li da je sve su­prot­no od to­ga sva­kod­nev­na, ra­ši­re­na po­ja­va s ko­jom ži­vi­mo bez puno pi­ta­nja.

LJU­DI KO­JI PO­PUT VO­ZA­ČA AN­TE SUOSJEĆAJU I VI­DE DA­LJE OD SA­MIH SE­BE SU U MANJINI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.