MI­KI NI­JE OTI­ŠAO NA OD­MOR A KA­RA­MAR­KO ŽE­LI BI­TI ORBAN

24sata - - PANORAMA -

Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić vje­ro­jat­no je naj­ak­tiv­ni­ji hr­vat­ski pred­sjed­nik uop­će, jer prak­tič­ki ni­ka­da ne sta­je s pos­lom. No, te­ško je re­ći da od sve te ak­tiv­nos­ti ima ne­ke ko­ris­ti: u nje­nom man­da­tu Hr­vat­sku su na­pus­ti­le de­se­ti­ne ti­su­ća, mla­dih i obra­zo­va­nih lju­di, re­for­me ni­su pro­ve­de­ne a nje­na obe­ća­nja os­ta­la su ne­is­pu­nje­na. Rek­la je da će­mo pos­ta­ti jed­na od naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va Eu­ro­pe i svi­je­ta, da će ugos­ti­ti Oba­mu i Mer­kel na Pan­tov­ča­ku, po­tak­nu­ti bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, pre­ki­nu­ti ide­olo­ške po­dje­le, lu­pi­ti ša­kom o stol i sa­zva­ti sjed­ni­cu vla­de zbog gos­po­dar­ske kri­ze, pre­se­li­ti i za dvi­je tre­ći­ne sma­nji­ti Ured.. i pre­ka­lje­ni pro­fe­si­onal­ci i hr­vat­ski na­rod ko­ji je is­ka­zao to­li­ku ljubav pre­ma tim sim­bo­li­ma i vri­jed­nos­ti­ma hr­vat­ske po­bje­de. I to ni­je pr­vi put da vi­di­mo jed­no sa­vr­še­no do­mo­ljub­no je­dins­tvo. HDZ-a. Za­to će biv­ši pred­sjed­nik stran­ke usko­ro - že­li li do­is­ta na Pan­tov­čak - mo­ra­ti is­tu­pi­ti iz HDZ-a i obja­vi­ti kam­pa­nju, kao neo­vis­ni kan­di­dat ili kao kan­di­dat ne­ke no­ve stran­ke. Ide­olo­ški, Ka­ra­mar­ko je os­tao jed­na­ko tvrd kao i pri­je - za­la­že se za su­ve­re­ni­zam, or­ba­ni­zam, tvr­di da je Ja­se­no­vac bio rad­ni lo­gor u ko­je­mu nit­ko ni­je ka­nio ubi­ja­ti rad­nu sna­gu (pri­tom je smjes­tio biv­šem še­fu Stje­pa­nu Me­si­ću, jer je ci­ti­rao nje­go­ve izja­ve). An­dre­ja Plen­ko­vi­ća opi­sao je kao “po­li­tič­kog smu­še­nja­ka” ko­ji ni­je shva­tio Tuđ­ma­no­vu ide­ju po­mir­be: - Iz­me­đu os­ta­lih - re­kao je - i na nje­ga mis­lim i uvje­ren sam da po­mir­ba s oni­ma ko­ji ve­li­ča­ju sim­bo­le pro­pa­log ko­mu­nis­tič­ko­ga re­ži­ma ni­je mo­gu­ća, sve dok se jav­no ne odrek­nu te ide­olo­gi­je kao svo­je po­li­tič­ke plat­for­me... Sva je pri­li­ka da će Ka­ra­mar­ko, uđe li u utr­ku, uze­ti gla­so­ve Ko­lin­di Gra­bar Ki­ta­ro­vić, pa je pri­ča s njim po­ma­lo mis­tič­na tko će zna­ti što se sve ro­ji u toj gla­vi... Ni­šta ma­nje za­go­net­na ni­je ni gla­va Mi­la­na Ban­di­ća, jer ni naj­oz­bilj­ni­ji trust moz­go­va da­nas ne bi umio od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje je li Ban­dić u kam­pa­nji za­to što mis­li da mo­že pos­ta­ti pred­sjed­nik Hr­vat­ske, za­to što se bo­ji is­ho­da pra­vo­sud­nih pro­ce­sa ko­ji se - ka­ko se či­ni ra­zvi­ja­ju ne­po­volj­no po nje­ga, ili se spre­ma za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Sve je mo­gu­će, kao što je mo­gu­će i objaš­nje­nje da Ban­dić sa­mo že­li oja­ča­ti svoj utjecaj u Za­gre­bu, ko­ji je po­čeo kop­nje­ti. Za­nim­lji­vo je da su do sa­da na te­ren is­tr­ča­li sa­mo pred­stav­ni­ci des­ni­ce. Lje­vi­ca je iz­vr­ši­la sa­mo­uboj­stvo ili bar, pro­pu­ca­la ko­lje­na, pa, prem­da se pra­ve da ne kr­va­re, oči­to ni­su spo­sob­ni ni za kak­vu utr­ku. U op­ćoj at­mo­sfe­ri an­ti­eli­tiz­ma to i ni­je ta­ko bit­no - kan­di­di­ra li se, uz oz­bilj­nu pri­pre­mu i so­li­dan no­vac, ne­ki neo­vis­ni an­ti­es­ta­bli­sh­ment kan­di­dat po­put Mis­la­va Ko­la­ku­ši­ća ili Da­li­je Ore­ško­vić, lje­vi­ca iona­ko ne­će bi­ti važ­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.